Hoofdstuk 5. Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Artikel 7 Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de huurprijs van de goedkoopst-adequate voorziening inclusief onderhoud en reparatie zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald. Artikel 8 Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een eigen étito,"voor zover deze niet algemeen gebruikelijk is, bedraagt maximaal 1.290,3§> pet» jaar. Hoofdstuk 6. Artikel 9 Verplaatsen in en rond de woning Het persoonsgebonden budget voor een rolstQej|jVordt 6astges goedkoopst-adequate huurprijs inclusief onderholden r$pikptl college aan de leverancier wordt betaal Hoofdstuk 7. Advisering ejfi sam nhangende afstemming Artikel 10 an de hand van de die door het H Om de verkrijging vanjndividdëje voorllérttfföpn samenhangend af te stemmen op de situatie van de aaj^ral^^rdtDii het onderzoek inzake het advies inzake artikel 10 van de Verordening ^orziening^^aatkchappelijke ondersteuning indien van toepassing aandacht besteéfkaan: Jr a. de.al^rie^^ezondheiâltoestand van de aanvrager; b. rfe beperkinp^vdie de aanvrager in zijn functioneren ondervindt als gevolg van piekte of gebrèw^^^ c. de woning en de woonomgeving van de aanvrager; d. cfe,psychisch en sociaal functioneren van de aanvrager; e. dë sbgiale omstandigheden van de aanvrager. f. de rrieesf ggeakoop adequate voorziening. Bij de besluitvorming en de motivering van het besluit wordt door het college bij deze bevindingen aangesloten. VNG concept modelbesluit Wmo Pagina 4 van 4 14 juni 2006 V

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 40