3. Getrapte regeling eigen bijdrage 149.178) In dit scenario gaan we rekenen met de volgende eigen bijdrageregeling: alle inkomens tot 100 procent: 10 procent van de maximale eigen bijdrage; inkomen tot 150 procent: 25 procent van de maximale eigen bijdrage; inkomen tot 200 procent: 75 procent van de maximale eigen bijdrage; inkomen boven de 200 procent: 100 procent van de maximale eigen bijdrage. De opbrengsten uit de eigen bijdrage is hoger dan in de vorige scenario's, maar nog steeds lager dan de situatie in 2004. In dit scenario stijgt de eigen bijdrage voor de hogere inkomens met 37 procent ten opzichte van de bijdrage die in 2004 wordt betaald (zie tabel 5.8 uit doelgroepen- onderzoek). 4Maximale opbrengsten uit eigen bijdrage (opbrengst 215.419) In dit scenario gaan we rekenen met de maximale eigen bijdrage voor alle groepen: alle inkomensgroepen betalen de maximale eigen bijdrage (zie tabel 5.9 van het doelgroepen- onderzoek). In dit scenario is de opbrengst uit de eigen bijdragen gemaximeerd: elke gebruiker van huishoudelijke verzorging moet de maximale eigen bijdrage te betalen. De opbrengst is 215.000,-: ruim 11.000,- meer dan in de situatie in 2004. In dit scenario betalen de huishoudens met een hoger inkomen de huishoudelijke verzorging volledig zelf. 5. Geen eigen bijdrage voor collectieve voorzieningen, maximale bijdrage voor individuele voorzieningen 60.000) In dit laatste scenario gaan we er van uit dat voor de producten die door de dorpenteams worden geleverd als collectieve voorzieningen geen eigen bijdrage verschuldigd is. Dit geldt in principe en tot op zekere hoogte ook voor het aanbieden van hulp in de huishouden als collectieve voorziening. 1 Voor de individuele voorzieningen wordt de bijdrage gevraagd als genoemd bij scenario 4, dus de maximale eigen bijdrage. Dit scenario was tijdens het doelgroepenonderzoek nog niet bekend en is daarom niet terug te vinden in het rapport. Op basis van onze eigen verwachting "80% collectief afhandelen (via het dorpenteam)" en "20% individueel afhandelen (via het gemeente huis)" gaan we er vooralsnog van uit dat van de bijna 500 klanten per jaar er ongeveer 400 geen eigen bijdrage verschuldigd is. Dit heeft wel als gevolg dat de opbrengst uit de eigen bijdrage behoorlijk gereduceerd wordt tot maximaal 60.000. Overzicht scenario's Boamsterhim 2007 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Aantal klanten Hshdlk. Verzorging 330 330 330 330 330 Aantal klanten Alpha Hulp 158 158 158 158 '1581 Totale kosten 780.102 780.102 780.102 780.102 €780.102 Minus Eigen bijdragen 111.740 112.315 149.178 215.419 60.000 Kosten Hulp in de huishouden 668.362 667.787 630.924 564.683 €720.102 Budget Hulp in de huishouden 662.316 662.316 662.316 662.316 €6ê2.3ie Pagina 3 1 Of en welke urengrens gaat gelden is afhankelijk van de verdeling van het gemiddeld aantal geleverde uren huishoudelijke verzorging per persoon. Deze gegevens moeten door het zorgkantoor worden geleverd. Hiervoor is inmiddels een verzoek ingediend. 08 bijlage reactienota verordening WMO/szpe/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 43