Hoofdstuk 2 Jongeren Participatie 2.1 Nut van jongerenparticipatie De jeugd heeft de toekomst en moet daarop worden voorbereid. Het is dus van belang dat jongeren worden betrokken bij beslissingen die hen (later) aan gaan. Met een moeilijk woord noemen we dit 'jongerenparticipatie': De vrijwillige deelname van jongeren aan activiteiten die gericht zijn om maatschappelijke en politieke besluitvormingsprocessen te beïnvloeden. De grens tussen maatschappelijke en politieke participatie is vaag. Maatschappelijke participatie loopt vaak over in politieke omdat de overheid de regels stelt waarbinnen maatschappelijke activiteiten ontplooid kunnen worden. In dit voorstel duiden we met jongerenparticipatie dan ook de deelname beïnvloeding van politieke besluitvormingsprocessen aan. Door ervaring op te doen leren jongeren bovendien keuzes te maken, hun mening te verwoorden, inzicht te krijgen in het politieke systeem en democratische processen: Dit bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel en draagt bij aan een betere maatschappelijke ontwikkeling van jongeren. Participatie door jongeren is niet alleen voor henzelf van belang, maar ook voor de overheid. De overheid beslist over zaken die jongeren aangaan, terwijl ze vaak niet precies weet wat er onder jongeren leeft: Door te overleggen met jongeren kan het gemeentelijk beleid beter aansluiten bij de behoefte en de belevingswereld van jongeren: Nagaan of het bestaande aanbod voor jongeren aansluit bij hun behoeften en bespreken welk aanbod er ontwikkeld moet worden. Ook bij het zoeken naar oplossingsrichtingen bij problemen met jongeren is het voor de overheid goed om hier de jongeren zelf bij te betrekken. De beste experts over de belevingswereld van jongeren zijn de jongeren zelf! Door jongeren te betrekken bij de beleidsvorming, kan bovendien het draagvlak voor gemeentelijke maatregelen, en daarmee de bereidheid van jongeren om er aan mee te werken, worden vergroot. 2.2 Recht op participatie "leder kind heeft het recht zijn of haar mening te vormen en te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen.Dat stelt artikel 12.1 van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind (1990), die van kracht is sinds 1995. Gemeenten kunnen dus moeilijk om jongerenparticipatie heen. Een enquête van het instituut voor Publiek en Politiek toonde aan dat jongerenparticipatie binnen gemeenten een staand begrip is geworden. In 90% van de Nederlandse gemeenten is jongerenparticipatie een aandachtspunt. Ook Boarnsterhim behoort tot deze 90%: De gemeente Boarnsterhim kent tot op heden geen jongerenraad. 2.3 Mate van participatie Een ander interessante conclusie van het onderzoek van IPP is dat hoewel 90 van de gemeenten jongerenparticipatie belangrijk vindt, amper de helft van hen jongeren 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 47