ook daadwerkelijk betrekt bij de beleidsvorming. Slechts in 10 van de gevallen hebben jongeren ook medezeggenschap in de besluitvorming. De jongerenparticipatie beperkt zich meestal tot 'meepraten over 'jongerenvoorzieningen'. Gemeenten gebruiken jongerenraden, -panels, klankbordgroepen of andere participatievormen voornamelijk als informatiebron om de mening van jongeren te peilen. De praktijk laat tal van voorbeelden zien dat goede bedoelde pogingen van gemeenten om jongerenparticipatie te bevorderen niet goed van de grond komen. Soms sluiten de ingezette participatievormen niet goed aan bij de belevingswereld van jongeren. Jongeren laten participeren via een klankbordgroep functioneert vaak niet goed omdat het besluitvormingstraject in de ogen van de jongeren vaak te lang is, en er niet snel genoeg iets concreets gebeurt. Ook komt het voor dat jongeren afhaken omdat het participatieniveau dat de gemeente wil bereiken, niet aansluit bij het participatieniveau dat hoort bij de -vorm die de gemeente kiest: Als een gemeente alleen jongeren wil raadplegen om haar mening te peilen hoeft zij geen jongerenraad op te zetten, maar kan zij beter een enquête houden onder jongeren. Een jongerenraad doet nl. vermoeden dat het leidt tot een hoger participatieniveau dan alleen zo nu en dan 'geënquêteerd' te worden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt op haar website dat het "Bij jongerenparticipatie meer dan alleen gaat over meepraten over een hangplek in de wijk. Jongeren moeten structureel invloed kunnen uitoefenen op wat er voor hen gerealiseerd en bepaald wordt.De Europese Commissie vindt dat "het niet voldoende is jongeren alleen te raadplegen, laat staan alleen maar hun mening te peilen. Jongeren moeten ook bij de besluitvorming worden betrokken.aldus een passage uit "een nieuw elan voor Europa's jeugd", een schrijven van de Europese Commissie uit 2001. Gelet op de uitkomsten van de enquête door het IPP en de visies van het ministerie en de EU kunnen we concluderen dat er nog veel vooruitgang te boeken is met jongerenparticipatie. Om de participatie van jongeren in het besluitvormingsproces goed van de grond te krijgen is het belangrijk dat een gemeente kiest voor een participatievorm die aansluit bij de wensen van de jongeren, en deze jongeren zoveel bevoegdheden te geven die past bij deze vorm om echt invloed te kunnen hebben op de beleidsvorming en besluitvorming en uitvoering van zaken die jongeren aangaan. 2.4 vormen van participatie Op lokaal niveau zijn er vele vormen van participatie mogelijk. Ze zijn onder te verdelen in 3 hoofdrichtingen: Open participatie: Hierbij organiseert de gemeente een gespreksmogelijkheid waarbij alle jongeren hun inbreng kunnen geven als ze hier behoefte aan hebben.Dit kan in de vorm van een voorlichtingsavond of een inspraakavond en heeft vaak een eenmalig karakter. Het nadeel van deze vorm is dat het niet meer is dan jongeren 'hun zegje laten doen'. De jongeren kunnen hun mening alleen geven als ze door de gemeente hierom gevraagd worden. De opkomst is vaak laag en het is niet duidelijk of de visie van de jongeren representatief is. Deze vorm van participatie alleen past niet goed in de visie van het ministerie en de EU én niet goed in de denkbeelden van jongeren (zie 2.3) Participatie in de vorm van projecten: Het gaat hierbij vaak om projecten met een 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 48