Artikel 2. Algemene voorwaarden voor toekenning 1. a. b. Een voorziening kan slechts worden toegekend voor zover: dezeJangdurig noodzakelijk is om de beperkingen op het gebied van het voeren van het huishouden, het verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan op te heffen of te verminderen; deze, naar objectieve maatstaven gemeten, als de goedkoopst adequate voorziening kan worden aangemerkt; deze in overwegende mate op het individu is gericht. c. d. 2. Geen voorziening wordt toegekend: a. als de voorziening voor een persoon als de aanvrager algemeen gebruikelijk is; b. als de aanvrager niet woonachtig is in de gemeente Boarnsterhim voor zover de ondervonden problemen bij het normale gebruik van de woning voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen voor zover de aangevraagde voorzieningen betrekking hebben op een hoger niveau dan het uitrustingsniveau voor sociale woningbouw; voor zover er aan de zijde van de aanvrager geen sprake is van aantoonbare meerkosten in vergelijking met de situatie voorafgaand aan het optreden van de beperkingen waarvoor de voorziening wordt aangevraagd; voorzover de aanvraeg betrekking heeft op kosten die de aanvrager voorafgaand aan het moment van beschikken heeft gemaakt; als een voorziening als die waarop de aanvraag betrekking heeft reeds eerder krachtens deze, danwel krachtens de aan deze verordening voorafgaande Verordening voorzieningen gehandicapten Boarnsterhim is verstrekt en de normale afschrijvingstermijn van de voorziening nog niet is verstreken, tenzij de eerder vergoede of versterkte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen. HOOFDSTUK 2.VORM VAN TE VERSTREKKEN VOORZIENINGEN Artikel 3. Soort voorziening Een voorziening kan bestaan uit een algemene voorziening en/of een individuele voorziening, waarbij een algemene voorziening in het kader van deze verordening voorrang heeft op een individuele voorziening. Pagina 4 van 38

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 4