Hoofdstuk 3: 'jongerenparticipatie met behulp van een jongerenraad' 3.1 Doelstelling 'jongerenraad De doelstelling van de jongerenraad is: de jongeren meer te betrekken bij de planvorming en de besluitvorming van de politiek over zaken die hen aangaan. Als representatieve jongerenraad zullen wij een tussenpersoon zijn tussen de jongeren enerzijds en de politiek anderzijds. 3.2 subdoelen van de jongerenraad Omdat de bovenstaande doelstelling meerdere onderdelen bevat, hebben we een aantal subdoelen nader omschreven: Representatieve jongerenraad: We stellen het doel dat de jongerenraad een goede afspiegeling wordt van de jongeren. Schakel tussen Jongeren en Politiek: De jongerenraad functioneert als schakel tussen 'jongeren' en de 'politiek'. In de praktijk zal dit vaak gaan om de gemeente en de politiek omdat zij resp. het beleid opstellen en de beslissingen nemen. Het doel is om zowel de mening van de jongeren te vertegenwoordigen richting de volwassenen als op te treden als contactpersoon bemiddelaar namens jongeren als volwassenen behoefte hebben met over jongeren te praten (ook in geval van problemen die door jongeren worden veroorzaakt.) Aanspreekpunt voor longeren: Na verloop van tijd moeten jongeren weten dat er een jongerenraad is die hen informeert over onderwerpen die jongeren aangaan, ze wil helpen met het aanpakken van een probleem en namens de jongeren spreekt in de dialoog met volwassenen, gemeente en politiek. Participatie in de planvorming: De jongerenraad heeft het doel de mening van de jongeren in te brengen tijdens de totstandkoming van beleid over zaken die jongeren aangaan. Participatie in de besluitvorming: Door middel van een jongerenraad krijgen jongeren beter de mogelijkheid om echt invloed te hebben op de politieke agenda en op beslissingen over zaken die jongeren aangaan. Uitvoering van beleid: De jongerenraad wil graag betrokken zijn bij de uitvoering van zaken die jongeren aangaan om samen met de uitvoerders af te stemmen hoe de investering het best aansluit bij de wensen en/of leefwereld van jongeren. De afstand tussen de Politiek en de jongeren verkleinen: Vaak wordt gezegd dat jongeren geen interesse hebben in politiek. Door deze uitvoering van jongerenparticipatie denken wij dat de afstand tussen jeugd en politiek verkleind kan worden. 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 50