4. Kosten website, huren domeinnaam, hosting website met emailadressen. (670 euro per jaar) 5. Deelbudget voor vereist jaarlijks onderzoek. 6. Deelbudget om op eigen initiatief onderzoek/enquetes te starten. Dit om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van alle jongeren in de gemeente. 7. Uitwisseling en opleidingsbudget; deelbudget waaruit de reiskosten naar uitwisselingen en jeugddebatten en de opleidingsmogelijkheden -deelname aan cursus en/of conferenties- voor jongerenraadsleden worden betaald. 8. Deelbudget voor jongerenactiviteiten. Hierbij valt te denken aan een jongerendebat, politieke cafe's waarbij jongeren de gemeente ontmoeten en andere soortgelijke bijeenkomsten. 9. Budget om 1-jaarlijks jongerenraadsfeest te houden. Om het werk als jongerenraad goed te kunnen uitvoeren wordt een abonnement op de raadsstukken verstrekt, inclusief de bijbehorende de bijlagen. Al deze punten meegenomen resulteert in een jaarlijks budget van €4750,- Het gaat hierbij om een schatting van de verwachte te maken kosten. Het zou goed zijn om jaarlijks te kijken naar de gemaakte plannen en met de voorjaarsnota mee te nemen. Wat ons betreft vallen kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van "gevraagd advies" niet onder de begroting. Als een externe partij (politieke fractie, commissie of gemeentelijke afdeling) de jongerenraad vraagt een onderzoek te doen, moet zij - in overeenstemming met de jongerenraad - de kosten die hiervoor begroot worden ook zelf betalen. 21

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 64