VOOR- EN ACHTERKANTBENADERING Voor een aantal bouwvergunningsvrije bouwwerken maakt het uit of ze aan de voorkant of aan de achterkant van een gebouw worden gebouwd. Aan de voorkant is een bouwwerk minder snel bouwvergunningsvrij en wordt meer preventief toezicht gehouden dan aan de achterkant. Dit heeft te maken met het bewaken van een goede opbouw van de omgeving met groen, bestrating en bebouwing (stedenbouwkundige redenen) en het uiterlijk van het bouwwerk (welstandsaspect). Het gaat om de volgende bouwwerken: aan- en uitbouwen (zoals serres), bijgebouwen en overkappingen (zoals schuurtjes, garages, carports), kozijn- en gevelwijzigingen, dakkapellen en erf- of perceel afscheidingen hoger dan 1 meter. (schotel)antennes Definities Wat 'de voorkant' en 'het erf precies inhouden volgt uit het Besluit bouwvergunningsvrije en licht- bouwvergunningplichtige bouwwerken: Definitie 'voorkant' De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van een gebouw en de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) gekeerd is naar de weg of het openbaar groen. Definitie 'erf: Het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voorzover een bestemmingsplan van toepassing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt. Figuur 1legt in grote lijnen uit wat de voor- en achterkant-benadering betekent voor de bovengenoemde bouwwerken. Alleen bijgebouwen en overkappingen kleiner dan 10 m2 mogen wel bouwvergunningsvrij tegen de grens met het burenerf worden gebouwd. minimaal 1 m. minimaal IriT 8(XMWib**wi I m eter van dagren* rort het btnwwrf: l»chl vefgurttwt^pJcfï*}.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 67