HOOFDSTUK 3.AANVRAAGPROCEDURE Artikel 9. Indienen aanvraag Een aanvraag kan worden ingediend bij het lokale loket, waar zowel aanvragen voor voorzieningen inzake de wet alsook aanvragen zorg inzake de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten kunnen worden ingediend. Een aanvraag voor de wet wordt ingediend op een door het college beschikbaar gesteld formulier. Artikel 10. Inlichtingen, onderzoek en advies 1Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de aanvrager laat het college onderzoek verrichten naar de sociaal- medische situatie van de aanvrager; 2. In het belang van de beoordeling van het recht op een voorziening is het college bevoegd de aanvrager op te roepen in persoon te verschijnen op een door het college of door het college aangewezen instantie te bepalen plaats en tijdstip; 3. Een aanvrager is verplicht aan het college of de door hen aangewezen adviesinstantie die gegevens te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag. 4. Bij de advisering wordt door de adviseur gebruik gemaakt van de systematiek zoals neergelegd in de International Classification of Functions, Disabilities and Impairments, de zogenaamde ICF classificatie. 5. De beschikking vermeldt op welke wijze het genomen besluit bijdraagt aan het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid en de normale maatschappelijke participatie van mensen met een beperking of eep chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Artikel 11Beslissen op aanvraag Het college beslist op een aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Als een nader advies nodig is kan deze termijn worden verlengd met maximaal 4 weken. Artikel 12. Wijzigingen in de situatie Degene aan wie krachtens deze verordening een voorziening is verstrekt, is verplicht aan het college mededeling te doen van feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening. Pagina 6 van 38

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 6