Vrijstaande bijgebouwen en overkappingen Een vrijstaand bijgebouw of overkapping is in het algemeen niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een vrijstaand bijgebouw of overkapping niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasselijkheid van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een adviïworden gevraagd' beschermd stads"of dorPsgezicht zal de welstandscommissie altijd om algemeen in maat, schaal en verschijningsvorm ondergeschikt aan het hoofdgebouw2. plaatsing niet vóór de voorgevellijn. afstand tot voorgevellijn (45°-principe): indien de afstand van de zijgevel van het hoofdgebouw tot de buitenste contour van bijgebouw of overkapping minder dan 3 meter bedraagt: minimaal gelijk aan deze maat- anders minimaal 3 meter. vorm vormt een eenheid met mogelijk bestaande aan- en uitbouwen overwegend rechthoekige plattegrond. plat dak of een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm, dakhelling gelijk aan hoofdgebouw. maatvoering schaal en maat passend bij het hoofdgebouw c.q. bestaande aan- en uitbouwen. materiaal- en kleurgebruik de naar de weg of openbaar groen gekeerde zijde: steen: gelijk aan hoofdgebouw; hout: in de kleuren naturel, donkere of als hoofdgebouw Hoofdgebouw: Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. De vorm is dus bepalend, niet de functie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 70