Steigers Een steiger is in het algemeen niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een vrijstaand bijgebouw of overkapping niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasselijkheid van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van en beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal de welstandscommissie altijd om advies worden gevraagd. Algemeen in maat, schaal en verschijningsvorm ondergeschikt in het landschappelijk beeld. plaatsing langs de oeverlijn. bij oploopsteigers niet in de doorgaande vaarweg. bij oploopsteigers geen belemmering voor naastgelegen percelen. Vorm overwegend kantig (recht). oploopsteiger haaks op het erf. maatvoering maximale hoogte als bestaande oeververdediging of perceel. bij bebouwing (erf) hoogte als is aangegeven door Wetterskip Fryslân. maximale breedtemaat 1 meter bij zowel langs als kopsteigers. Langssteigers tenminste 1 meter uit de perceelsgrens of bij gezamenlijk initiatief tot aan de perceelsgrens, maar dan gelijkvormig in schaal en maat. materiaal- en kleurgebruik hout of kunststof in een naturelle kleur of een donkere kleur bij kunststof.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 78