Artikel 13. Intrekking van een voorziening 1Het college kan een beschikking, genomen op grond van deze verordening, geheel of gedeeltelijk intrekken als: a. niet is voldaan aan de genoemde voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening; b. op grond van gegevens beschikt is en gebleken is dat de gegevens zodanig onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen. 2. Een besluit tot verlening van een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget kan worden ingetrokken als blijkt dat de tegemoetkoming of het budget binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van het middel waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden. Artikel 14. Terugvordering 1Als een voorziening is ingetrokken wordt een op basis daarvan reeds uitbetaalde financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget teruggevorderd. 2. In geval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken wordt deze voorziening teruggevorderd indien de voorziening is verleend op basis van valselijk verstrekte gegevens. HOOFDSTUK 4HULP BIJ HET HUISHOUDEN Artikel 15. Vormen van hulp bij het huishouden Ter compensatie van beperkingen bij het voeren van een huishouden door ziekte of een gebrek kan het college de volgende voorziening verstrekken: a. een algemene voorziening waaronder algemene hulp bij het huishouden; b. hulp bij het huishouden in natura; c. een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden. Artikel 16. Primaat van de algemene hulp bij het huishouden. 1. Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g. onderdeel 4, 5 en 6 van de wet kan voor de in artikel 1 5 onder a. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht als aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek of problemen bij het uitvoeren van de mantelzorg het zelf uitvoeren van een of meer huishoudelijke taken onmogelijk maken en de algemene hulp bij het huishouden dit snel en adequaat kan oplossen. 2. Een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 4, 5 en 6 van de wet kan voor de in artikel 15 onder b. en c. vermelde voorzieningen in aanmerking worden gebracht als de in het eerste lid genoemde voorziening een onvoldoende oplossing biedt of niet beschikbaar is. Pagina 7 van 38

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 7