Na de Bevrijdingsdag ry Uit de aanvankelijk vormeloze massa van de ruim 2500 medewerkers is het Bevrij- dingsspel gegroeid. Het raamwerk was geleverd door de heer Hein Cats, de auteur. De rest kwam voor rekening van de heer H. Isarin, in 1957 als onderwijzer naar hier gekomen en daarvoor Amster dammer van domicilie en acteur van be roep. Het Bevrijdingsspel was niet de eerste gelegenheid voor hem om zijn vroegere métier in Leeuwarden toe te pas sen, maar wel de grootste. Als massa- régisseur heeft hij zich met een uiterste aan accuratesse en enthousiasme van zijn taak gekweten een taak, die de heer Meer dan 2500 mensen hebben op de Bevrijdingsdag medegewerkt aan het open luchtspel op Cambuur, dat groots en treffend in de herinnering terugriep wat in de donkere jaren van 1940 tot 1945 over ons volk is gekomen. Onder de warme zomer zon kreeg dit spel een warmte en een gloed mee, die de duizenden belangstellenden nog gemakkelijker tot geestdrift bracht dan bij slechter weer het geval zou zijn geweest. Geestdrift, maar ook ontroering het laatste vooral bij het opmarcheren van de spoormannen en de B.S.-ers. Dat was echt, in tegenstelling tot de dreigende, gemaskerde figuren, die de Duitse bezetters moesten uitbeelden. Zij waren het minst overtuigend, maar dat was deze medewerkers moeilijk kwalijk te nemen, want in het uitbeelden der boosheid waren zij gelukkig niet bekwaam. Bovendien werkte het stralende licht hun presentatie tegen; op het toneel had men deze figuren in een symbolisch halfdonker kunnen laten rondwaren. Isarin op zich had genomen met inacht neming van de waarschuwing, dat hij zich heel wat op de hals haalde. Mogen we nog een paar notities aan per sonen wijden? We noemen dan in de eer ste plaats de heer Sj. Nieuwland, de man van de muziekcorpsen, niet in de zin van oppergezagsdrager, maar van „manager Als zodanig wordt hij graag aanvaard door de Leeuwarder muziekcorpsen (waarover straks meer) en ook bij het Bevrijdingsspel heeft hij voor de muzi kale illustratie gezorgd. „Soli Deo Glo ria" speelde en de verenigde jeugdkoren zongen, onder leiding van de heer Jaques Bos. Dan en tenslotte: de heer H. Geertsma, die overal te vinden is waar iets te doen is op het gebied van het amateurtoneel. Het massaspel heeft zo'n anderhalf uur geduurd en daarna gingen de aanwezigen „welvoldaan huiswaarts", zoals dat heet. Niet denkend aan de ontzagwekkende en minutieuze voorbereidingen, die nodig zijn geweest om alles vlot te doen verlo pen. Er waren, gelijk gezegd, meer dan 2500 medewerkers, die op basis van vrij willigheid de middag van Bevrijdingsdag aan deze zaak hadden gewijd. Waar kwa men zij vandaan, hoe werden ze bena derd? Wij weten daar niet alles van, maar wel is ons bekend, dat voorzitter J. Fed- dema in de weken voor 5 mei links en rechts bedrijfsfunctionarissen en vereni gingsbestuurders heeft opgebeld: „Heb ben jullie donkere figuren?" De donkere figuren en de andere mede werkers zijn er gekomen. En ook kwamen de onvermijdelijke moeilijkheden van het laatste ogenblik. Het meisje, dat de Vrede zou uitbeelden fietste in het donker en in de regen tegen een stilstaande auto. Gelukkig voor haarzelf en voor dit stuk je van het Bevrijdingsfeest liep het goed af en kon ze toch nog meedoen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 3