Onze Jeugdherberg staat in Oenkerk Fa. H. JOLMERS k ZOON VERHUIZINGEN TRANSPORTEN QpSBSfP STANIA-STATE: niet alleen voor jonge trekkers een uniek centrum LEEUWARDEN, EMMAKADE Z.Z. 62 TEL. 0 5100 - 24595 b.g.g. 25765 Leeuwarden heelt geen jeugdherberg en dat steekt sommigen. De trekkers minder dan de Leeuwarders, die hun stad kenne lijk ontoereikend geoutilleerd achten zo lang er geen onderdak is voor de jonge trekkers van alle 's Heren landen. Dat staat de Leeuwarders te prijzen, deze zorg om eigen stad, maar laten zij gerust zijn: Leeuwarden hééft een jeugdherberg, na melijk Stania-state. Op eli kilometer van de kern weliswaar (wat zijn eli kilome ters voor een trekker?), maar het Oen kerker buiten is eigendom van een stich ting, in welker pap de stad Leeuwarden een fikse burgemeestersvinger heelt. En deze plaats is precies zoals de vroede jeugdherbergvaderen die wensen: niet in een stad (inderdaad: in Amsterdam is er wèl een, maar die geldt dan ook voor de stad, de mooie stad Amsterdam), niet on middellijk aan een drukke verkeersweg en in een omgeving, waarin men rust en gelegenheid tot een wandeling vindt. Jeugdherbergen worden niet maar zo er gens in het vlakke land neergezet, maar bij voorkeur in een wat plezante streek met bossen ol meren, een streek waar men zich recreëren" kan. Ga ze maar na in Friesland: Appelscha, Grouw, Sneek (al zou die aan de andere kant van de stad moeten liggen), Heeg, Terschelling, Ameland en Schiermonnik oog. En Harlingen dan? Inderdaad: Har- lingen, maar die ligt daar omdat de trek kers een springplank nodig hebben naar Terschelling en bovendien als steunpunt op de „Scandinaviër route", de weg over de Afsluitdijk. In zekere zin vervult Sta- nia dezelfdé functie, want toen de (grote) jeugdherberg op Ameland gereed kwam, had de NJHC ook aan deze wallekant een springplank nodig, die tegelijk ook uitvalspoort was naar Schiermonnikoog. En aangezien het gat in de Scandinaviër route tussen Scheemda en Harlingen eigenlijk te groot was, ving de NJHC met het bereid vinden van vader F. Wei- dema om zijn particuliere jeugdherberg in het net op te nemen, twee vliegen in één klap. De plaats Stania-state mag dan ideaal zijn, de jeugdherberg zelve was dat eer lijk gezegd niet. Maar vader Weidema, die het koetshuis huurde van Sint An- thoon en zelf maar moest zien wat hij er van brouwde, beschikte niet over de dui zenden om er een trekkershome van te maken, dat zich met de modern geoutil leerde jeugdherbergen zou kunnen meten. Sint Anthoon verkocht de state met alles erbij aan de diplomaat Van Loon en die was bereid het geheel tegen een zeer civiel prijsje te verhuren aan een stich ting. Nu had die weliswaar ook geen geld, maar aan het hoofd ervan staan mensen, die de weg in de geldwereld weten en die met andermans centen een hóóp weten te bereiken. Zo is verleden jaar, nadat het eigenlijke buiten totaal gerestaureerd was en een uniek confe rentie-oord en ontvangstgebouw was ge worden (met als attractie: de schilderijen exposities en het landbouwmuseum, bei de onder hoede van het Fries Museum), het park was „opengegooid" en er voor de bezoekers een gezellige theeschenkerij was ingericht, zo werd verleden jaar, zeiden we, de jeugdherberg onderhanden genomen. Het oude koetshuis werd ge metamorfoseerd in een prachtige zaal, de „slaapzolders" werden opgeknapt en te gen het gebouw aan werd een geheel nieuwe vleugel gebouwd met een hoge hal, die een magnifieke doorkijk geeft op het bos, en acht slaapkamertjes voor acht man elk. Slaapkamertjes met aan de zol dering hangende bedden (gemakkelijk voor corveeërs) en zo gesitueerd, dat vader Weidema ze naar believen kan groeperen in een jongens- en een meis jesafdeling. Keurige douche-, was- en toiletgelegenheden completeerden het ge heel en nu is Stania met z'n 104 bedden de trots van de stichting en van de NJHC, al doet die dan niet meer dan de jeugdherberg in z'n gids vermelden en eens wat bijspringen als de stichting er financieel niet uit kan komen. Laat Leeuwarden dan geen jeugdherberg hebben, het mag Stania toch ook de trots van de stad noemen. Het is immers niet alléén zijn jeugdherberg. Het is z'n uit vluchtsoord, z'n plaats om eens gasten mee heen te nemen en hen te laten ge nieten van het park en het landbouw museum, van de nieuwe rijtuigschuur en van een frisse dronk in de theeschenke rij; het is z'n ontvangstgelegenheid voor partijen en groepen, voor buitenlandse gasten en intieme vrienden; het is z'n conlerentie-oord voor clubs en verenigin gen. Stania-state is méé het visitekaartje van Leeuwarden, met name voor de bui tenlanders, die verleden jaar tien pro- c'ent van de rond 3000 overnachtingen voor hun rekening namen en die dit jaar, nu de jeugdherberg in volle ileur staat, zeker ook weer zullen meehelpen de 5000 vol te maken. Verpakken en verzenden naar alle werelddelen Bergplaats VOOr meubelen Ruim een halve eeuw ervaring

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 9