Het verloren •Leeuwarden SINGER MAATSCHAPPIJ N.V. Singer is de kwalifeits naaimachine Tijdelijke prijsverlaging van SINGER Zig-zag machines NIEUWESTAD 119 - LEEUWARDEN Telefoon 24182 Onze eigen auto's komen door geheel Friesland Wij repareren alle soorten naaimachines vakkundig Naaimachines desverlangd op gemakkelijke betalingstermijnen GRATIS stop- en borduurcursus Expositie in de Waag Leeuwarden zo omstreeks de eeuw wisseling. Uit de beelden komt de stad van toen te voorschijn als een vriendelijk wereldje, met een sfeer van genoeglijkheid. Er hangt een waas van romantische bekoring over het tafe reel en men wordt gemakkelijk bevan gen door een gevoel van weemoedig heid. En tegelijk weten we wel, dat er Honderden mensen zijn tijdens de Kernweek in de bovenzaal van de Waag geweest om daar de tentoon stelling, gewijd aan het Leeuwar den van omstreeks de eeuwwisse ling, te zien. De laatste dag was het bezoek zo groot, dat de men sen in de rij voor de deur stonden te wachten een situatie, die men bij een historische expositie niet vaak meemaakt. Nieuwsgierigheid naar het bij de meesten onbeken de interieur van de Waag mengde zich bij de bezoekers met belang stelling voor de tentoonstelling, die een beeld opriep van het vroegere Leeuwarden, dat beperkt en frag mentarisch was, maar toch wel duidelijk de sfeer van die tijd liet proeven. heid, die overspoeld zijn geworden door het moderne leven en de moder ne bedrijvigheid. Waar toen de paar- dehoeven kletterden en de wagens ra telden, daar raast en knettert nu het moderne verkeer; waar toen de groe ne velden een vredig oord waren voor het grazende vee, daar gieren nu de straaljagers. En de grote wereld was veraf; het was trouwens niet eens een bange wereld. Kaiser Wilhelm begon weliswaar de sabels op te poetsen, maar pas in 1914 zou men, heel onver wacht, merken, dat dit poetsen een bedoeling had gehad Er zijn nog tal van mensen, die het Leeuwarden van toen hebben gekend. Voor hen in de eerste plaats was deze tentoonstelling een bijzondere beleve nis. Opvallend was echter ook de be langstelling van het jongere deel van het publiek, tot en met scholieren. een groot stuk valse romantiek schuilt in deze verheerlijking van dit nog zo nabije verleden, waarin de maatschap pelijke omstandigheden maar al te vaak in schrille tegenstelling waren met de vertederende beelden van de buitenkant van het leven van toen. Het is wel aardig zo eens terug te kij ken. Maar we mogen ons niet, bevan gen door weemoed, van het heden af wenden Zestig jaren liggen er tussen toen en nu en het lijkt, alsof het een verschil van eeuwen is. In deze halve eeuw is de wereld sneller veranderd dan in welke periode ook daarvoor. Het Leeu warden van omstreeks de eeuwwisse ling had een rust en een gemoedelijk- Waar do rust ontbreekt al

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 7