Onze nette kinderen a AANWINSTEN m. ü'»ar «MKJn n. Openbare Leeszaal 9 Dit merkwaardige plaatje van een bruidspaar, omstuwd door een schare enthousiaste kinderen, werd ons aan geboden door een fotograaf, die zich bezighoudt met het maken van trouw reportages. Het is de heer Tj. de Jong, die de gewoonte heeft het bruidspaar na de plechtigheid even mee te nemen naar het Westerpark voor een extra-opname: bruid en bruidegom op een stil plekje, met als decor de bomen en planten van dit mooie park. Dat lijkt eenvoudig en is het ook, ten zij er kinderen in de buurt zijn. Dan ontstaat zo'n opdringerige belangstel ling, dat het praktisch niet mogelijk is de foto te maken, zonder dat een troep jongens en meisjes mee op de plaat komt. „Je kunt ze vragen aan de kant te gaan, maar het helpt niets", zegt de heer De Jong: „En als je kwaad wordt en de kinderen probeert weg te jagen, dan heb je het helemaal verloren." Het lijkt ons goed deze foto van een in het nauw gedreven bruidspaar maar eens te publiceren. Zo kan men im mers met eigen ogen constateren, dat de klacht van deze fotograaf niet op overdrijving berust. De kinderen dringen aan alle kanten op en één jongen duwt zijn vriendje tegen de bruid. Het enige bezwaar van de foto is, dat zij slechts één moment in beeld brengt. De twee knapen die hier als de grootste boosdoeners zijn vastge legd, hebben misschien niet meer kwaad gedaan dan sommige andere kinderen daarvoor of daarna. Hoe dit zij, in ieder geval blijkt dui delijk, dat zo'n groep kinderen voor geen enkel verzoek of vermaan aan de kant gaat en het hinderen van grote mensen als puur vermaak beoefent. Het is een leuk spelletje en wanneer de slachtoffers boos worden, dan is het succes eerst recht verzekerd. Trouwens, de geplaagden zullen zich wel voor krasse maatregelen hoeden. Wanneer ze een klap of een trap uit delen, dan kan door de ouderlijke ver ontwaardiging heel het justitiële ap paraat in werking worden gesteld. Onze jeugd heeft weinig begrip van juridische zaken, maar weet drom mels goed, dat onze rechtspleging hun een vrijbrief voor allerhande wange drag verschaft. Er is nog een speciale kant aan dit geval, die wij niet buiten beschouwing willen laten. Dat is het volslagen ge brek aan respect voor decorum en voor de daarmee verband houdende gedragingen in speciale gevallen. Wan neer deze kinderen ietwat hinderlijk waren geweest tegenover een paar gewone wandelaars, dan zou dat bal dadigheid zonder meer zijn. Maar hier liep een bruidspaar: zij in het wit, hij in het zwart. Twee mensen op een belangrijk moment in hun leven. Twee mensen, die ongetwijfeld de aandacht trokken en niemand kan er bezwaar tegen maken, dat speciaal de jeugd uiting gaf aan haar belangstelling. Maar van deze kinderen zou men toch eigenlijk mogen verwachten, dat zij in het bijzonder tegenover zo'n bruidspaar een ingetogen en eerbiedig gedrag zouden tonen. Niet deze kinderen hebben zich hier aan schuldig gemaakt. Niet deze kin deren zullen hopelijk zo worden. Maar de herinnering dringt zich op aan de Dodenherdenking op 4 mei 1958 in de Prinsentuin, die ernstig werd verstoord door een troep opge schoten vlegels, die het zelfs daar be stond de zaak op stelten te zetten. Dat was veel erger dan wat hier gebeur de. Maar de verwantschap is duide lijk: in beide gevallen kwam een vol slagen gebrek aan normbesef tot uiting. Dat is schade, die door geen enkele W.A.-polis kan worden ge dekt Nederlandse romans: J. Antoine: De koe en de krijgsgevan gene. C. Bruyn: De vogels van mijn heer Dupont. H. Cecil- Vijanden in toga, vrienden in colbert, «fe A. J. Cronin: Dokter onder de tropenzon. A. E. Ellis: De beproeving. J. F. Farrell: Studs Lo- nigan. Ypk fan der Fear: Tot hem uw begeerte. R. Gary: Lady L. A. van der Hoogte: Ballade van de oude stad. W. Kramp: Het lam. H. Martin: Sche ring en inslag. Ch. Mergendahl: Het braambos. W. W. Parth: Voorwaarts, kameraden, we moeten terug. K. van het Reve: Twee minuten stilte. O. Steg- gerda: Blijf hier, dokter Rider. S. Vest dijk: De laatste kans. G. Walschap: De ongëlooflijke avonturen van Tilman Ar menaas. J. Weidman: Het vijandelijke kamp. Duitse romans: J. M. Bauer: Kranich mit dem Stein. U. Becher: Kurz nach 4. A. Bischof: Der verschwundene Evangelist. H. Böll: Doktor Murkes gesammeltes Schweigen. H. von Cramer: Die KunStfigur. E. Donat: Das hübsche Fraulein Faber. F. Dürrenmatt: Die Panne. H. Fallada: Damals bei uns daheim. H. Fallada: Heute bei uns zu Haus. L. Frank: Traumgefahrten. G. Fussenegger: Das Haus der dunklen Krüge. G. Gaiser: Schlussball. M. Gregor: Die Brücke. M. Hall: Der gelbe Hut. M. Hausmann: Was dir nicht angehört. M. Horbach: Gestern war der jüngste Tag. M. Hor bach: Die verratenen Söhne. F. Kafka: Das Schloss. F. Kafka: Das Urteil; und andere Erzahlungen. H. H. Kirst: Glück lasst sich nicht kaufen. J. Lederer: Die törichte Jungfrau. J. Maass: Der Fall Gouflé. Th. Mann: Doktor Faustus. M. Maschmann: Der Dreizehnte. R. Neu mann: Die Freiheit und der General. B. Pasternak: Lüvers Kindheit. T. Plie- v.ier: Berlin. T. Plievier: Moskau. G. Renker: Berg der Einsamen. E. Schaper: Das Tier. H. Scholz: Ein Sommer in Manitoba. H. Spoerl: Der Maulkorb. F. Thiess: Neapolitanische Legende. F. Thiess: Die Verdammten. G. v. Vas- zary: Die Steine erbleichen. M. Walser: Ehen in Philippsburg. O, F. Walter: Der Stumme. A. J. Welti: Der Dolch der Lucretia. I. Wendt: Notopfer Berlin. Populair wetenschappelijke werken: B. Andersen: Recepten uit de Deense keuken. J. W. van Braband en C. Ros kam: De bromfiets. J. J. Buskes: Zoet zuur. G. Charles-Picard en C. Charles- Picard: Zo leefden de Carthagers ten tijde van Hannibal. Mevr. H. Colijn: Dagboek. R. Fruin: Opstellen over Willem van Oranje.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 9