De vogeljongen Jeugd van 1901 „DE LAATSTE één ™and) INGEZONDEN 2.5.1.3.7. Sfde" he,""de S'"k 'a"d 18 Zo nu en dan, eigenlijk heel dik wijls, scharrel ik wat rond in het Rengerspark. Mijn vrouw en ik zullen dan nooit nalaten even stil te staan bij dat kleine lieflijke beeldje van het Chinese jongetje met een vogel tje op de uitgestrekte hand. Wij hebben meer mooie beelden gezien die in de herinnerinn zijn gebleven. Jaren geleden waren wij in Stavanger. In het centrum, in een parkje vlak bij de kerk, staan daar ook mooie beeldengroepjes: een jongen stoei end met een geit, een meisje met een koppeltje eenden aan de voet. Kinderen dieren ik ver geet u niet licht. Gij Friese jeugd, wat zou ik u graag vereeuwigd zien in een van uw mooiste uitingen, uw verhou ding tot de vogelwereld! Met vreugde lees ik telkens de berichten over de Bond van Friese Vogelwachters die duizenden leden telt. Zo nu en dan kom ik in tijdschrif ten tegen een foto van jonge vo gelwachters, bezig een nestbescher mer te plaatsen over een broedtsje. Terecht staat Us Mem op het Zuiderplein. En terecht is nabij de Frieslandhal dat prachtige stoere beeld van de Elfstedenrijder geplaatst. Beide drukken uit wat Friesland is. Maar als er ooit nog eens geld bijeengebracht kan worden voor een beeldje, laat het dan zijn voor de jeugd, jeugd van Friesland, jongens bezig met een broedtsje om dat te beschermen. Wat dunkt gij er van, dierenbe schermers? En gij, vogelvrienden, die verenigd zijt in het Fries Natuurhistorisch Museum en leden van het Fryske Gea? En gij onderwijzers en leraren? En gij Friezen? Is dit uw beeld? Dat van uw jeugd? Nietzsche schreef dat ieder volk zich waarden stelt die het als vaandel opheft om zich daarmee te onderscheiden van andere vol ken. Er zijn slechtere dan deze. Wie zegt dat de tegenwoordige jeugd leeg en beroerd is? Kom kijken naar ons beeldje dat niet is een fantasie, maar dat is een afbeelding van de werkelijkheid, de werkelijkheid in ons heitelan. Och, wat ben ik nu zelf aan het fantaseren! Er is immers niets, er is geen beeldje. Maar stel u voor dat het er eens kwam, dat het stond op een geschikt plekje. Dan zou ik het in de gaten hou den, stiekum loeren of er ook een vreemdeling, b.v. een uit zuidelij ker streken, (waar men gewoon is alles kapot te schieten wat loopt of vliegt), bij zou gaan staan. Hij zou het wel niet snappen wat die kinderen daar doen. Dan zou ik bij hem gaan staan en uitleggen wat daar eigenlijk gebeurt. En dan zou ik het gesprek vervol gen: Heeft u het beeld gezien van de Elfstedenrijder? Van die man, wor stelend in bittere koude, in snij dende wind? En tot slot zou ik zeggen: zie dat is Friesland op tweeërlei wijze: De doorzetter en de beschermer van al wat leeft, dat is waar we nu staan bij de vogelwachter. In de hoop dat hij deze boodschap mee mocht nemen naar zijn land waar vogels dikwijls hun leven moeten laten voor de sport, sport nu ja' ARISTOS 3 maart 3 maart 4 maart 5 maart 6 maart 7 maart 9 maart 9/10 maart 10 maart BtOTE KERKSTRAAT 7 TELEFOON EEN WAARDIGE VERZORGING VAN BEGRAFENISSEN EN CREMATIES WORDT ÓÓK LID! Uit het verslag van de gemeente Leeuwarden over het jaar 1901, hoofdstuk onderwijs: Het gedrag in de school en de vlijt der leerlingen gaven over het algemeen ook in dit jaar reden tot tevredenheid. Helaas valt dit niet te zeggen van het gedrag van vele leerlingen (vooral van de scholen der 3e klasse buiten de school. Een der hoofden van de bedoelde scholen schrijft: "dat de brutaliteit der straatjeugd hier ter stede bedenkelijk toe neemt, dat sommige ouders mach teloos staan tegenover hun kroost, dat anderen hun spruiten voor gaan in leugen en bedrog, dat is al treurig genoeg; waarheen zal het moeten leiden, nu de politie ons ronduit verklaart: „Wij staan machteloos tegenover de straat jeugd; zelf zijn ons de handen ge bonden en de justitie kan zich met al die zaakjes niet bemoeien." Wie bespeurt, dat de toenemende baldadigheid van schoolgaande en oudere knapen, zich openba rende in het schenden van plant soenen, het inwerpen van ruiten van ledig staande gebouwen en lantarens, het beledigen van rusti ge voorbijgangers, vooral van meisjes en vrouwen. En in ver band daarmee neemt ook de roof zucht der jeugd schrikbarend toe. Gebeurde het vroeger een enkele keer, dat wij hoorden van een onzer leerlingen, dat hij iets had weggenomen, wat hem niet toe kwam, thans moeten wij herhaal delijk in dergelijke gevallen op treden. Bij troepjes gaan school kinderen vooral 's Vrijdags de straat op, bepaald met het doel om te stelen, wat slechts te be machtigen is. Wat tegen dat alles te doen?" 10 maart 13 maart 13 maart 13 maart 14 maart 15 maart 16 maart 16 maart 18 maart 19 maart 20 maart 22 maart 27 maart 29 maart 29 maart 30 maart 30 maart ,T G.°°'ienga vraagt ontslag als directeur var Hp dienst .Sociale Werkvoorziening van de gemeente Leeuwarden en kri|gt een functie bi| de gemeentelijke Sociale Dienst waar hi| zich zal belasten met zaken van bejaardenzorq De negenjarige Minne Postma uit de Marathonstraat wordt HZ 6P1 ArchlPelwe9 door een auto aanqe- reden. Hi| wordt met een gebroken been en enkele ander* verwondingen naar het Diakonessenhuis gebracht De autn mobilist neemt de vlucht. «eoidcni. ue auto- Raadslid mevrouw L. Ringenaldus-Van der Wal (61) in het Sint Bonifatius Hospitaal overleden. iTril, n D'?!<°nessenlluis overleden de 28-jarige monteur Hen drik O Zi|lstra aan verwondingen, op 3 maart opgelopen bii een val van 6 h meter in het trappenhuis van het kantoorqe bouw-in-aanbouw van de C.C.F. "uurge Gemeentelijke woninginspectrice mej. R. van Vliet en haar huisgenote, me|. A. den Hartog, komen om het leven bij een DenHartog 66 H°°fddorp- Me'' Van Vliet 59 ,aar en'me" Eerste kievitsei in Friesland aangeboden aan de commissaris der Koningin door de Franeker onderwijzers K. Nauta en W Foprna, die het tussen Spannum en Tzum hadden gevonden' Mattheus Passion voor het eerst in de Dominicuskerk Quarantaine gebouwde van Dierenbescherming op het ter rein van het Openbaar Slachthuis in gebruik genomen Ingebruikneming van vlakke betonvloer in Frieslandhal met jwee wedstrijden van wereld-jeugdzaalhandbaltoernooi. Span je wint me 15—8 van Zwitserland en Nederland verliest met oiy van Joegoslavië. Oud-gedeputeerde J. Brouwer heit aan de Borniastraat de van Waren VOOr 860 meuw 9ebouw van de Keuringsdienst Extra vrije dag voor personeel vliegbasis, in verband met uit reiking van tevredenheidsbetuiging van de commandant van het commando luchtverdediging, omdat in 1966 geen enkel vermijdbaar ongeval is voorgekomen. Gemeenteraad besluit de Prins Hendrikbrug door een vaste brug te vervangen. i?;L-eur S'. Ladeni".s je Wirdum vindt het eerste „gemeente lijke kievitsei en biedt het loco-burgemeester Tiekstra aan. bcholierenactie „Eten voor India" brengt 2800,— op. Burgemeester J. S. Brandsma doet zijn intrede in Leeuwarden 1 j?rr-Ve?Ar/" bl' R,°°rdahuizum aan de gemeentegrens en wordt m Wi, gaard begroet door Plaatselijk Belang en de schooljeugd. Voorafgegaan door het politiemuziekkorps maakt burgemeester Brandsma zijn intocht in Leeuwarden. Het ver dere programma bestaat uit de installatie-raadsvergaderinq, een receptie en een défilé. Tijdens de lunch deelt de heer bedankt 9 6' 1 voor het raadslidmaatschap (C.H.U.) Brandbommetje beschadigt de deur van het politiebureau. Verdachten worden enige dagen later aangehouden Mevrouw D. Beuker-Van Asperen legt de eerste steen voor het buurthuis „De Oosthoek". De 65-jarige mevrouw J. Spoor-Verhagen uit de Curacao- straat wordt op een zebrapad in de Juïianalaan aangereden en overlijdt ter plaatse. De achttienjarige M.M.S.-leerlinge Coby Salverda wint met prijsvraag de 24-delige „Encyclopedia Britannica". burgemeester Brandsma opent Aldlanstate Jaarlijkse internationale hondenshow van de Kynologenclub Friesland m de Frieslandhal. Op deze tweede paasdag is het weer biizonder slecht: onafgebroken regen. Vliegtuig model bouwdag van de Leeuwarder Jeugd Gemeen schap in de Beurs. Ontvangst van volleyballers in het stadhuis, ter inleidinq van ariPda?in?P vnnrrAnHo wan Alii i vn aL-G -tvvesi-uuusiana en nniand. Acht ruiters en een bespannen jan plezier van de landelijke ri|veren.ging „De Oorsprong" te Huisterheide propageren het Friese paard te Leeuwarden, door een bezoek te brengen aan het Provinciehuis. Brand verwoest woning Hoeksterpad 12a, van de smid J. Sterk. Bedoeld hoofd meent in de moge lijkheid van lichamelijke tuchti- ging door de politie van den in llagranti (op heterdaad) betrapten jeugdigen straatschender het meest werkzame middel te zien, om dat steeds aangroeiend kwaad te keer te gaan. Een troostrijk verhaal voor de huidige oudere generatie. Laten we bovendien wel bij ons oordeel in acht nemen, dat de jeugd toen veel minder mogelijkheden tot verpozing had dan nu. Terwijl wij dit schrijven proberen de leerlin gen van een (allerminst kosteloze) school voor ons raam een blauwe- zóne-bord omver te halen. Toen kende men alleen nog maar de borden met „Stapvoets". Arme jeugd anno 1901 „Kosteloze" scholen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1967 | | pagina 18