0iOaarkeen in Leeuwarden? 5 PIER PANDERMUSEUM (Prinsentuin), PIER PANDERTEMPEL (Noorderplantage). Bevat het aan de gemeente nagelaten werk van de Friese beeldhouwer Pier Pander, die in 1864 te Drachten werd qeboren en in 1919 te Rome overleed. In het KUNSTCENTRUM PRINSETÜN bij het Pier Pandermuseum, worden ex posities gehouden van moderne beel dende kunst. Tot en met 20 augustus wordt in het expositiezaaltje en gedeel telijk buiten, onder de luifel, de ten toonstelling „Binnen Buiten" gehou den met werk van beeldende kunste naars uit Friesland, Groningen, Drente, Overijssel en Noord-Holland. Open op werkdagen 917 uur, op vrij dag bovendien 1921 uur, op zondag 1417 uur. Toegangsprijs Pier Pandermuseum vol wassenen 0,35, kinderen tot 15 jaar ƒ0,15; tentoonstelling Kunstcentrum volwassenen 0,35, kinderen 0,10. Voor Pier Pandermuseum en tentoon stelling 0,50, voor Pier Pandermu seum, tentoonstelling en Pier Pander tempel 0,60. FRIES MUSEUM, hoek Koningsstraat—Turf markt. Het museum bevat de grootste regio nale verzameling op het gebied van historie en kunsthistorie in Nederland. Archeologische afdeling met o.a. terp vondsten, munten, schilderijen (o.a. een Rembrandt), costuums, stijlkamers, zil verwerk, oude winkels en bedrijven. Open op werkdagen 912.30 en 1417 uur, van 15 juli tot 1 september op zondag 1417 uur. Toegangsprijs volwassenen 0,50 (za terdagmiddags 0,25), kinderen 0,25. MUSEUM „HET PRINCESSEHOF, Grote Kerkstraat. Ondergebracht in het oude paleis van Maria Louisa van Hessen Kassei (Ma- rijkemeu), de in 1765 overleden wedu we van stadhouder Johan Willem Friso. Het museum bevat een internationaal vermaarde collectie oosters porselein in hoofdzaak bijeengebracht door wijlen notaris Nanne Ottema. Open op werkdagen 912 en 1417 uur, op zondag 1417 uur. Toegangsprijs volwassenen 0,50, kin deren 0,25. FRIES NATUURHISTORISCH MUSEUM, Heerestraat (tussen de Tweebaksmarkt en de Voorstreek). Het museum is gevestigd in het ge bouw van de vroegere bank van lening. De verzameling heeft betrekking op de flora en fauna van Friesland: planten, insecten, vogels en vele andere dier soorten. Voorts fossielen. Open op werkdagen 1417 uur, op zondag gesloten. Toegangsprijs volwassenen 0,50, kin deren 0,25. KUNSTZAAL VAN HULSEN, Nieuwestad. Exposities op het gebied van de beel dende kunst, verbonden aan kunsthan del Van Hulsen. In augustus exposeren: Jan Stroosma (etsen), Rob Hoelen (olieverven) en Jaap Rusticus (beeldhouwwerk). Open op werklagen 1022 uur, zondags gesloten. Vrije toegang. Over de OLDEHOVE kunnen wij geen an dere dan de teleurstellende mededeling doen, dat de toren niet voor publiek toegankelijk is, in verband met de toestand van het bouwwerk en het ont breken van een torenwachter(es). Vlakbij Leeuwarden kunt u bezoeken het POPTASLOT TE MARSUM. Een kasteel uit de eerste helft van de zestiende eeuw, gerestaureerd en in de oorspronkelijke toestand teruggebracht. In het slot zijn stijlkamers, portretten, meubels, porselein, zilverwerk, een bedstede met „kinderlade". Open op werkdagen 912 en 1417 uur, zondags gesloten. Toegangsprijs volwassenen 0,50, kin deren 0,25. Deze tot verdwijnen gedoemde boerderij aan de Badweg heelt nog lang het verdwijnende, landelijke karakter m de omgeving van de Aldldnsdyk kannen handhaven. Misschien gaat het oude gebouw een nieuwe toekomst tegemoet m het Franse Arras (Atrecht?). Daar woont de heer Sipke Stuit, wiens geboortehuis het s en die het plan heeft opgevat de boerderij te demonteren en in zijn Franse woonplaats weer op te bouwen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1967 | | pagina 5