309. Door Raad goedgekeurd en vastgesteld met een enkele wijziging. R 2-2-1824 4. Aanvraag door Gouverneur omtrent vroegere corres pondentie aangaande het Reglement van het beurtveer van Bozum. Door B. en afschrift Missive dezerzijds 9-2-1824. No.93 toegezonden. 21-3-1829 2. Toezending door Baarderadeel van de Verordening op het beurtveer Bozum—Leeuwarden, Sneek, ter goedkeuring. Door B. en V. in Raad gebracht. 20-3-1830 3. Goedkeuring door Raad. R 29-3-1830 1. Toezending door Baarderadeel van de Verordening op het beurtveer Bozum-Leeuwarden, Sneek. Door B. en in Raad gebracht. 16-4—1831 6. Door Raad goedgekeurd. R 25-4-1831 2. Goedgekeurd door Ged. Staten. 11—6 1831 5» Mededeling daarvan door B. en aan Raad. 16-6-1831 3. Burum. In verband met het verzoek der veerschippers van Bozum om een vaste ligplaats achter het Groninger kluinT schip is door B. en besloten; provisioneel als lig plaats aan te wijzen: de kaai bij de Tuinsterpoortten Noorden van dit kluinschip. 4-11-1826 11. Cornjum. Toezending door Gouverneur van verzoek van Jhr. Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen, grietman van Haskerland, eigenaar van, het geoctrooieerde veer en snik- schip Cornjum-Leeuwarden, over verhoging van het tarief. Door B. en in Raad gebracht. 1-4-1820 2. Door Raad opgedragen aan Burgemeesteren. R 4-4-1820 6. Behoudens enkele opmerkingen en wijzigingen goed keurend advies. 22-4—1820 10. Toezending door Ged. Staten van vernieuwde vracht lijst. 17-6-1820 4. Dantumadeel Missive Grietman Dantumadeel omtrent een klacht van de schipper van het vaste veer Dantumadeel-Leeuwarden over de hem aangedane bemoeilijking van zijn ligplaats alhier. B. en antwoorden, dat hier een verschikking van de lig plaatsen der schepen heeft plaats gehad, waarin de bedoelde schipper heeft moeten delen. 20-6-1846 9< Deersum, Toezending door Ged. Staten o.m. van de vrachtlijsten der veerschippers van Deersum, Irnsum en Rauwerd naar Leeu warden en Sneek. Door B. en in Raad gebracht. 4-8-1821 1, Behandeling in Raad. R 6-8-1821 1, Accoord. Geen bezwaar. 6-9-1821 9. Drachten Door B. en aan Smallingerland voorgesteld om het Reglement voor het beurtschip Drachten-Leeuwarden gemeen schappelijk te herzien, en daartoe een concept in te zenden. 31-3-1827 25.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 110