3 Verzoeke eventuele bezwaren op te geven. Door Raad in handen gesteld van een Commissie: Mr. J. Eekma, H. Bolman, Mr. P-F. Martin. R 6-1-1842 4 Rapport Raads-commissievoorgesteld, wordt acoord te gaan met het concept Reglement der vrachtlijst, met uitzondering alleen van het bepaal de vrachtloon voor brieven en dagbladen, om reden, meermalen in de Raad behandeld Door Raad besloten Idaarderadeel te verzoeken dit te corrigeren, en daar om het concept terug te zenden ter tekening. R 10-2-1842 3 Missive Idaarde radeel in antwoord op Uitg. Missive dezerzijds 11-2-1842. No.16/179, ter wederlegging van de aanmerkingen dezerzijds. R 12-5-1842 6 Rapport der Raads-commissie in antwoord op de opmerking van Idaar deradeel, dat Grouw niet aan postroute ligt, zodat brieven met het beurt- veer vervoerd mogen worden. Commissie merkt daartegen op, dat het verbod om brieven te verzenden anders dan per post, algemeen is, zodat de stad Leeuwarden niet kan medewerken aan een Reglement, dat tegen de wet ingaat. Door Raad besloten dit te berichten aan Idaarderadeel. R 9-6-1842 6 Rapport der Raads-commissie over de Beurtveren, dat het door Idaar deradeel ingezonden Reglement thans geen bedenkingen ontmoet. Door Raad goedgekeurd en teruggezonden voor de inzending ter goedkeuring bij Ged. Staten. R 6-2-1845 21 Toezending door Idaarderadeel van het Reglement en tarief voor het beurtveer Grouw-Leeuw arden en Sneek, in 4-voud, teneinde dit opnieuw te viseren. 24-9-1845 12 Verzoek van Idaarderadeel om de toegezonden lijst der tarieven van vrachtlonen voor het beurtveer te tekenen, gelijk reeds is geschied met het Reglement van het beurtveer. Door B. en besloten deze getekend terug te zenden. 8-10-1845 12 Mededeling door bestuur Idaarderadeel, dat het beurtveer van Grouw op Leeuwarden en Sneek, tot dusver uitsluitend bevaren door schipper A.J. Zuidema, voortaan mede zal worden bevaren door diens broeder G.J. Zuidema. Door B. en W. medegedeeld aan Marktmeester en aan Commissaris van Politie. 24-1-1849 15 Verzoek van Johannes Jelkes Roersma, schipper te Grouw, aan de Raden van Leeuwarden en Idaarderadeel, een concessie van een 2e beurtveer Grouw- Leeuwarden. Door B. en W. gezonden aan Idaarderadeel om bericht. 6-8-1851 17 Afegewezen door Raad alhier, daar Raad Idaarderadeel ook had afge wezen. R 18—9—1851 7 Heerenveen Klacht van de Leeuwarder schipper in het beurtveer Heerenveen- Leeuwarden, dat de Heerenveenster schipper ter gelegenheid der kermis te Heerenveen geadverteerd heeft een extra beurt te zullen varen, wat hem toekomt Door B. en W. besloten om de Commissaris van Politie te verzoeken bij aan komst van de Heerenveenster schipper deze te beletten goederen en personen te vervoeren. 5-6-1824 Mededeling door de waarnemend Commissaris van Politie van het in beslag nemen van het Heerennveenster veerschip, wegens het varen van een extra beurt in verband met de Pinksterkermis te Heerenveen, tot schade der schippers alhier. Door B. en W. in advies gehouden. 24-5-1825 In handen van Officier van Justitie gesteld. De schipper verklaart, dat zijn octrooi indertijd naar s-Gravenhage is gezonden. 28-5-1825 Toezending door Schoterland, in antwoord op Uitg. Missive dezerzijds 16-8-1825. No.452, van een afschrift der bestaande vrachtlijst van de veer dienst Heerenveen-Leeuwarden, onder mededeling dat, .zover bekend, geen oc trooi aanwezig is. 3-9-1825 Goedkeuring door B. en W., met enkele wijzigingen, van het concept reglement Dit aan Schoterland gezonden ter goedkeuring en vaststelling. 13-9-1825

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 114