317. Toezending door Baarderadeel van het Reglement, ter uitvoering. 10-11-1827 9. Rapport der Commissie voor de beurtveren op het verzoek van Baar deradeel tot verandering van het uur van afvaart van hier voor het beurt schip van Jorwerd: verzocht wordt dit te brengen op 2 uur, inplaats van op 3 uur 's-middags, gelijk tot dusver. Bij Raad geen bezwaar. R 3-4-1845 13. Goedgekeurd door Ged. Staten. R. 8-5-1845 2,b Joure Verzoek van Gerhardus Keyzer, koopman, vroeger te Joure, thans te Irnsum, om concessie van een beurtdienst Joure-Leeuwarden Door B. en W. in advies gehouden. 5-3-1825 1. Advies Haskerland gevraagd. 26-3-1825 10. Door Haskerland wordt geadviseerd geen 2e veer toe te laten, want het bestaande beurtveer is duur gekocht. Er bestaat geen Reglement: daarom moet eerst een Reglement worden ontworpen, dan kan op grond daarvan een 2e dienst worden verboden. 30-4-1825 8. Haskerland heeft het Reglement nog niet gereed. De schipper van het bestaande veer, Jacobus Cornelis Zwaga,werkt tot te vredenheid. 23-8-1825 2. Inzending door Haskerland van het concept-reglement. Door B. en W. vergeleken met andere Reglementen. 30-8-1825 3. Het concept-reglement door B. en W. aangenomen. Na goedkeuring in Raad. 3-9-1825 19. Dienstregelng van het veer Joure-Leeuwarden: Vertrek van Joure: Ma. en Do. 8 uur. Vertrek van Leeuwarden: Di. 11 uur en Vr. 12 uur. Van 5-12 tot 1-3 alleen de Vrijdagsdienst10-9-1825 19. Het door Haskerland voorgedragen Reglement door B. en W. in Raad gebracht. - 1-10-1825 8. Door Raad vastgesteld en goedgekeurd. R 3-10-1825 7. Toezending door Haskerland van een afschrift van het goedgekeurde Reglement. 3-12-1825 4. Door B. en W. het verzoek van Gerhardus Keyzer te Irnsum afgewezen. 3-12-1825 11. Kollum. Kollumer schipper Euwe W. Kamminga ontduiking accijns drank op 26-11-1827. 27-11-1827 8. Kollumerzwaag Toezending door Bestuur van Kollumerland en Nieuw Kruisland van Reglement en vrachtlijst voor een on te leggen vast beurtdienst Kollumer- zwaag-Leeuwarden, door Raad Grietenij vastgesteld 30-11-1846, met verzoek dit vast te stellen en getekend terug te zenden. Raad antwoordt, dat hiertegen bezwaar bestaat, aangezien hierin voorkomen de woorden "brief", "anker", "schippond", wat strijdig is met de bestaande bepalingen, daar de schippers geen brieven mogen medenemen, en alles in de Ned. maten moet worden uitgedrukt. R 11-2-1847 7. Terugzending door het bestuur van Kollumerland en Nieuw Kruisland van het Reglement, waar de betreffende woorden zijn weggelaten. Thans door Raad alhier goedgekeurd en teruggezonden, om daarop de goed keuring van Ged. Staten te vragen. R 4-3-1847 5. Missive Bestuur Kollumerland en Nieüw Kruisland aangaande het Re glement Door B. en W. besloten het voor tekening in triplo aan Ged. Staten te zenden ter vaststelling. R 21-4-1847 9. Goedkeuring door Ged. Staten. R 3-6-1847 4,

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 118