Koudum. Mededeling Grietman Hemelumer Oldephaet en Noordwolde, dat Bauke Murks Hofman concessie heeft gevraagd voor een veerdienst Koudum-Leeuwarden. Verzocht wordt deze goed te keuren. Door B. en W. in advies gehouden. 2-4-1825 7 Bij de beraadslaging hierover overwegen B. en W. dat het veer van Hindelopen ook de goederen voor Koudum kan meenemen. Mogelijk is een dienst op Koudum niet rendabel. In elk geval moet de Raad van Hem. Oldephaet en Noordwolde een Reglement ontwerpen, omdat de Raad van Leeuwarden dit kan bestuderen. 9-4-1825 22 Mededeling door Raad Hem. Oldephaet en Noordwolde, dat Bauke Murks Hofman heeft verzocht een beurtdienst Koudum-Leeuwarden te mogen inleggen. Goedkeuring wordt verzocht. Door B. en W. in advies gehouden. 11-6-1825 7 Toezending van een vrachtlijst. Dit is echter onvoldoende: er moet eveneens een Reglement worden ontworpen en ingezonden. 25-6-1825 13 Toezending van een concept-Reglement voor de beurtdienst. B. en W. besloten dit te onderzoeken en daarna in Raad te brengen. 13-8-1825 12 Het opgemaakte concept door B. en W. goedgekeurd, en daarna gezonden aan Hem. Oldephaert en Noordwolde. (Uitg. Missive dezerzijds 16-8-1825. No.456). 16-8-1825 9 Toezending door Hem. Oldephaert en Noordwolde van het concept, waarin de voorgestelde veranderingen zijn aangebracht. Door B. en W. in Raad gebracht. 10-9-1825 11 Reglement door Raad goedgekeurd en vastgesteld. Met tekst Reglement. R 3-10-1825 6 Vertrek uit Koudum is bepaald op Do. 9 uur, en uit Leeuwarden Vr. 12 uur. Goedgekeurd door Ged. Staten. 8-11-1825 1 Door B. en W. besloten voor het beurtschip uit Koudum als ligplaats aan te wijzen; voor het huis C 64 op de Tweebaksmarktbewoond door G.F. Baron van Asbeek als eigenaar. 22-11-1825 5 Missive Hem. Oldephaert en Noordwolde aangaande de benoeming van Eeuwe Jans van der Veer tot beurtschipper Koudum-Leeuwarden. B. en W. hebben geen bezwaar. Reglement en vrachtlijst worden ingewacht om aan de Raad voor te leggen voor de schipper in functie treedt. 24-8-1844 19 Toezending door Hem. Oldephaert en Noordwolde van Reglement met verzoek dit te onderwerpen aan het oordeel van de Raad. Door Raad gesteld in handen van een Commissie: H. Bolman, Mr. J. Eekma, Mr. P.F. Martin. R 12-9-1844 5 Mededeling door Hem. Oldephaert en Noordwolde, dat schipper Eeuwe Jans van der Veen gaarne nog voor de winter met het veer wil aanvangen. B. en W. antwoorden, dat de zaak nog bij de Raad in behandeling is, maar dat er geen bezwaar bestaat dat de dienst alvast wordt aangevangen. Op aanvraag zal een ligplaats worden aangewezen. 12-10-1844 5 Door Raads-commissie wordt geadviseerd het Reglement goed te keuren met enkele wijzigingen. Door Raad goedgekeurd. B. en W. verzocht het terug te zenden naar Hem. Oldephaert en Noordwolde, met verzoek bij accoord-bevinding het toe te zenden aan Ged. Staten ter goedkeuring. R 24-10-1844 8 Wederom toezending van het Reglement, thans veranderd, gelijk ge vraagd is in Uitg. Missive dezerzijds 1-11-1844. No.16/961. Door Raad vastgesteld en teruggezonden aan Hem. Oldephaert en Noordwolde ter inzending bij Ged. Staten ter goedkeuring. R 6-3-1845 3 Goedkeuring door Ged. Staten. 19-4-1845 10 Door B. en W. medegedeeld in Raad. 8-5-1845 2 Mededeling Hem. Oldephaert en Noordwolde, dat de schipper Eeuwe Jans van der Veer is overleden, nog voordat het beurtveer, waarvoor hij concessie had ontvangen, door hem is bevaren, en dat dit thans is overgegaan op Albert Demmer, die verzoekt de afvaart van Koudum inplaats van op Do. 6 uur, te lk uur, en die van Leeuwarden op Vr. te 12 uur inplaats van 11.30 uur.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 119