Dit laatste dient om, gelijk door hem in de vergadering van B. en W. is toe gelicht, tegelijk met de schippers van Stavoren en Hindelopen te vertrekken. B. en W. antwoorden, dat er berzwaar is tegen het thans alweer veranderen van het pas vastgestelde Reglement, vooral daar de bedoelde wijzigingen zo nietig zijn, in verband met de daaraan verbonden formaliteiten. 10-7-1845 4 Missive Bestuur Hem. Oldephaert en Noordwolde, houdende voordracht van A.R. Hornstra tot veerschipper Koudum-Leeuwarden, inplaats van A. Demmer, die daarvoor heeft bedankt. Geen bezwaar bij B. en W. 19-9-1849 16 Kuinre Verzoek van Jacob Hendriks Dragt, schipper te Kuinre, om benoeming als veerschipper Kuinre-Leeuwarden, voor het vervoer van reizigers en goe deren in de volgende dienstregeling: Vertrek uit Kuinre Wo. 8 uur, vertrek uit Leeuwarden Vr. 11 uur. Door B. en W. besloten te informeren of het plaatselijk bestuur van Kuinre een veer van belang acht, en in dal geval te verzoeken een concept-Regle ment met vrachtlijst op te maken. 11-8-1838 6 Door Kuinre wordt geantwoord, dat aanvrager van onbesproken gedrag is en dat het veer van belang wordt geacht. Een Reglement zal worden ontworpen. 21-8-1838 2 Lemmer Verzoek van Antoon Anne van Andringa de Kempenaar om aanwijzing van een plaats op stadsgrond bij het Lemsterveer, om daar een Commissarishuisje te mogen plaatsen. 24-5-1814 5 Niet toegestaan om de gevolgen wil. 31-5-1814 11 Voorstel van Lemsterland om op verzoek der schippers voor de binnen- beurtdienst Lemmer-Leeuwarden de winterdienst inplaats van op 6-12, te doen ingaan op 12-11, gelijk ook geschiedt met de veerdienst Leeuwarden-Amsterdam. Geen bezwaar bij B. en W. 5-11-1825 5 Aangezien hier geen afschrift aanwezig is van de verordening voor het beurtveer Lemmer-Leeuwarden, is door B. en W. besloten de Grietman van Lemsterland te verzoeken een afchrift te zenden. 18-12-1827 11 Antwoord van deze op Uitg. Missive dezerzijds 18-12-1827 No.1038, dat bedoelde verordening niet bestaat, maat dat de vrachten naar het Am sterdammer veer berekend worden. Door B. en W. besloten aan Lemsterland te verzoeken een verordening te ontwerpen. 29-12-1827 15 Mededeling door Lemsterland van de benoeming van Lippe Gerbens van der Veer als schipper in het veer Lemmer-Leeuwarden. B. en W. hebben geen bezwaar, maar dringen aan op het ontwerpen van een Reglement. 24-2-1829 3 Antwoord van Lemsterland op Uig. Missive dezerzijds 25-2-1829 No.154, dat een Reglement zal worden opgesteld. 10-3-1829 5 Toezending door Lemsterland van het ontwerp-Reglement voor het beurtveer Lemmer-Leeuwarden. In handen Secretaris voor onderzoek. 21-3-1829 7 Toezending door Lemsterland van een keur op het beurtveer Lemmer- Leeuwarden (12-3-1829) en van de vrachtlijst voor het veer Lemmer-Amster dam. 12-5-18 15) B. en W. besluiten voorlopig hiermede genoegen te nemen, hoewel de keur en vrachtlijst niet in overleg door beide plaatsen zijn ontworpen, gelijk K.B20-8-1818 (St. No.33) verlangt. 24-3-1829 3 Verzoek der schippers in het beurtveer Lemmer-Leeuwarden om in Dec., Jan. en Febr. inplaats van Za.-morgens 4 uur, des Vr.-avonds 9 uur te mogen afvaren. Geen bezwaar bij B. en W., mits aankondiging van tevoren in de Leeuwarder Courant. 10-12-1830 10 Lemsterland gaat hiermede accoord. 18-12-1830 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 120