325. Antwoord van Smallingerland op Uitg. Missive dezerzijds 2-12-1841 No. 16/1108, in verband met het verzoek der veerschippers van Oudega, Nijega en Opeinde. Door Raad gesteld in handen der Commissie: H. Bolman, J.C. Kutsch en P.F. Martin. R 3-2-1842 5. Rapport der Commissie: Smallingerland blijft van gevoelen dat: 1. In het Reglement het woord "Opeinde" buiten zijn voorkennis is ingevoegd 2. Alleen dat Reglement wettig is, dat in overleg met de Raad van Leeuwarden in 1827 is opgemaakt. 3. Verzoekt, indien de toevoeging "Opeinde" met voorkennis van de Raad van Leeuwarden is geschied, de dagtekening van dit Raads besluit te vernemen. Commissie vindt het bevreemdend, dat Smallingerland zijn eigen archief stukken niet eens vertrouwt. Geadviseerd wordt: 1Te blijvn bij het recht der verzoekers om vracht te vervoeren - van Oudega, Nijega en Opeinde. 2. Aan Ged. Staten te berichten, dat het verzoek om achter "Oudega" in te voegen "Nijega en Opeinde", op verkregen rechten berust. R 7-4-1842 12. Door Ged. Staten is besloten, dat het veer op Oudega moet gehandhaafd blij ven, wat betreft de vaart naar Oudega, Nijega en Opeinde. Deze laatste beide alleen voor wat via Oudega wordt vervoerd, en dat er derhalve geen bezwaar bestaat om een nieuw beurtveer Opeinde-Leeuwarden. toe te laten langs de nieuwe vaart, zonder Oudega aan te doen. Beide gemeenten worden verzocht om voor een dergelijk beurtveer een Regle ment samen te stellen. Door Raad in handen gesteld der Commissie: H. Bolman, J.C. Kutsch en Mr. P.F. Martin. R 14-3-1844 1. Oudkerk Verzoek der veerschippers van Oudkerk om 's-Vrijdags, zoals thans gebruikelijk, te 2 u. te mogen afvaren. Door B. en W. in advies gehouden. 16-2-1822 Poppingawier Toezending door Rauwerderheem van het goedgekeurde Reglement met vrachtlijst voor de veerschipper te Poppingawier. 23-2-2822 Toezending door Ged. Staten van een door de Grietenijraad van Rauwerderheem aangenomen ontwerp-Reglement en vrachtlijst voor veerdienst Ternaard en Poppingawier op Leeuwarden en Sneek, alsmede van de vracht lijsten der veerschippers van Deersum, Irnsum en Rauwerd naar Leeuwarden en Sneek. Door B. en W. in Raad gebracht. 4-8-1821 Behandeling in Raad. R 6-8-1821 Accoord: geen bezwaren. 6-9-1821 Rauwerd Toezending door Ged. Staten o.m. van de vrachtlijsten der veer schippers van Deersum, Irnsum en Rauwerd naar Leeuwarden en Sneek. Door B. en W. in Raad gebracht. 4—8—1821 1. Behandeling in Raad. R 6-8-1821 1. Accoord: geen bezwaren. 6-9-1821 9. Toezending door Rauwerderheem van de goedgekeurde Reglementen en vrachtlijsten van de veerschipper van Rauwerd. 23-2-1822 9. Rien. (onder Lutkewierum) Zie hiervoor onder: Oosterend.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 126