332 BEURTVAART BUITEN FRIESLAND. Groningen-Leeuwarden Verzoek van Lammert B. Schuitema, geoctroyeerd beurtschipper Groningen-Leeuwarden, om ligplaats bij de Tuinsterpoort aan de kaai aldaar, wat geschikter is om zwaar vaatwerk te lossen. In handen Architect gesteld. 20-3-1824 9 Toestaan van het verzoek is schadelijk voor de bestrating. Gesteld in handen Pres. Burgem., teneinde verzoeker een aandeel in de kosten te doen betalen. 27-3-1824 14 Toegestaan, tegen betaling ineens van Fl.85,- ter verbetering der straten, onder voorwaarde, dat daar geen andere schepen mogen aan leggen. 3-4-1824 10 Toezending door B. en W. van Groningen op verzoek dezerzijds, van een afschrift van het thans nog bestaande Reglement voor het z.g.n. "Kluinschip" tussen Leeuwarden en Groningen uit 1707. 20-11-1824 6 Toezending door B. en W. van Groningen van het Reglement ter inzage. 6-11-1824 6 Verzoek van B. en W. Groningen om goedkeuring van het Reglement voor het veer Groningen-Leeuwarden. (Kluinschip van L.B. Schuitema). Door Raad wordt het Reglement niet eerder in studie genomen, dat nadat L.B. Schuitema ook van Leeuwarden vergunning heeft ontvangen. R 20-12-1824 6 Door B. en W. in Raad gebracht. 26-2-1825 7 Door Raad besloten aan L.B. Schuitema op diens verzoek het alleen recht toe te staaft. B. en W. verzocht het Reglement te onderzoeken. R 28-2-1825 7 Vaststelling van het door B. en W. gewijzigde concept-Reglement voor de veerdienst Groningen-Leeuwarden. Met tekst van het Reglement. R 28-2-1825 9 Het door B. en W. van aanmerkingen voorziene concept-Reglement wordt bij de Raadsleden rondgezonden. 19-3-1825 14 Het concept in Raad gebracht. 22-3-1825 6 Missive Groningen, houdende dat Raad aldaar over het geheel geen aanmerkingen heeft op het dezerzijds aangeboden Reglement op het kluin- of veerschip, maar Art. 6 en 18 wenst te zijn samengevoegd, en de betaling van Fl.200,- als oud octrooi wil behouden. Door B. en W. in Raad gebracht en L.B. Schuitema gevraagd of hij genoe gen kan nemen in een betaling van Fl.200,- aan Groningen en Leeuwarden ieder. 24-5-1825 5 Schipper Schuitema gaat ermede accoord, dat bij eigendomsover dracht 2 x Fl.200,- moet betaald worden. 28-5-1825 8 Groningen gaat accoord met het concept, maar verzoekt de voorge stelde bepaling voor overgang van het eigendom te wijzigen.R 1-6-1825 7 Toezending door B. en W. Groningen van het goedgekeurde Reglement voor de beurtdienst Groningen-Leeuwarden. Ingezonden aan Ged. Staten. 18-6-1825 7 Goedkeuring van Ged. Staten van het Reglement. 24-9-1825 2 Medegedeeld aan Raad. R 3-10-1825 3 Toezending door Groningen van het door Ged. Staten aldaar goedge keurde Reglement ter inzending aan Ged. Staten alhier. 22-10-1825 4 Toezending door Ged. Staten van het door beide provinciën goed gekeurde Reglement, met aanschrijving om een afschrift in te zenden. 10-12-1825 7 Toezending door Gouverneur om bericht van een verzoek van Jan Htnderks Bakker te Groningen aan Z.M. om vergunning tot inleggen van een beurtschip Groningen-Leeuwarden. B. en W. berichten, dat er sedert vele jaren een dergelijke beurtdienst bestaat, die voldoende in de behoefte voorziet, zodat uitbreiding onge wenst is. Bovendien had verzoeker zich dienen te wenden tot de plaatselijke besturen, inplaats van tot Z.M. (Art. 1 en 5 van K.B. 21-8-1818. St.No.33). 25-7-1826 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 133