345. Missive der Overleden van het gewezen Schippersgilde en Com missarissen van het veer Leeuwarden-Amsterdam, houdende verzoek de toe stemming aan Wed. Siebren Pieters Pel en aan Wed. Holst Halbes Meerstra, het veer nog provisioneel te blijven bevaren, in te trekken, daarbij voordragende de 2 oudste schippers: Lammert Lammerts, op de rol inge schreven 12-11-1792 en Hendrik Gerlofs, ingeschreven 1-2-1793. Door Burgem. in advies gehouden. 1-3-1823 6. Beslissing Burgem., op klacht en verzoek bovengenoemd: - Gilden bestaan niet meer, dus ook geen overleden. - Rechten Gildebroeders om in te vallen in beurt op Amsterdam zijn derhalver vervallen. - Veer op Amsterdam kan geen eigendom zijn van een opgeheven corporatie. - Recht van benoemeing en ontslag is bij Burgem. Niemand heeft gesolliciteerd naar de vacante beurten. Daarom wordt de concessie aan Wed. S.P. Pel en aan Wed. H.H. Meerstra gehandhaafd. 18-3-1823 6. Verzoek Gerben Jochem Nijdam, schuitschipperom bij eventuele vacature aanstelling tot beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam. In advies gehouden. 15-4-1823 9. Verzoek van Wed. Sijbren Pieters Pel en Wed. Horst Halbes Meerstra, om wederom voor 1 jaar toestemming om het beurtveer aan te houden. Door Burgem. in advies gehouden. 9-12-1823 5. Toestemming van Wed. Sijbren Pieters Pel verlengd tot eind Febr. 1825. - 29-1-1824 1. Toestemming aan Wed. Holst Halbes Meerstra verlengd tot eind Febr. 1825 of zoveel korter, wanneer de re gé ing met de familie in orde is. 'Als zetschipper fungeert Durk IJbeles van der Veen. 29-1-1824 2. Verzoek om benoeming als beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam door Cornelis Errits de Vries. Jilke Oedzes de Vries, Wieger Pieters van der Woude, inplaats van Pieter IJpes, die zou hebben bedankt. In advies gehouden aangezien het bedanken nog niet officieel bekend is. 13-1-1824 12. Pieter IJpes bedankt als beurtschipper op Amsterdam. 17-1-1824 6. Verzoek der gezamenlijke beurtschippers op Amsterdam om de vacature door het bedanken van Pieter IJpes, dit jaat voorlopig niet te vervullen. Door B. en W. in advies gehouden. 24-1-1824 18. Afgewezen. 27-1-1824 7. Door B. en W. besloten op voordracht daartoe, de vacature in het veer Leeuwarden-Amsterdam te vervullen, en het Reglement etc. te herzien. 27-1-1824 9. Verzoek van Johannes Eizes en Hendrik Aeger Westerhoff, om be noeming als beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam, in de vacature. In advies gehouden. 29-1-1824 3. Door B. en W. benoemd als beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam: Gerben Jochems Nijdam, inplaats van Pieter IJpes, die bedankt heeft. 5-2-1824 3. Verzoek van Martinus Hemmes van Batelos, schuitschipper op het Vliet, om aanstelling als beurtschipper op Amsterdam of Rotterdam. Op lijst der sollicitanten geplaatst. 13-4-1824 8. Verzoek van Tjalling Louws de Graaf alhier, om wegens hoge leeftijd en zwak gestel, ontslag als beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam. Eervol ontslag verleend. 17-4-1824 21. Op diens verzoek inplaats van deze benoemd: Sipke Geerts Woudsma. 17-4-1824 22. Verzoek van Ekke Jans van der Vliet en van Pieter Ekkes van der Vliet, dat deze laatste, de zoon van de eerste, de beurt Leeuwarden- Amsterdam mag overnemen, onder overlegging van een verklaring van diverse handelaren aangaande zijn goed gedrag. In advies gehouden. 18-5-1824 8.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 146