346. Verzoek van Harke Martens Smits, schipper op Vliet, om aan stelling als beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam. 15-1-1825 14. Verzoek om benoeming als beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam door de schippers: Johannes Schrader. Johannes Eises Postma. Eyckle Dirks de Vries. Cornelis van Eek. Op lijst der sollicitanten geplaatst. 18-1-1825 4. Verzoek om benoeming als beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam door: Wieger Pieters van der Woude. Wiebe Lammerts Wever. Rinse Jochums Nijdam, alle 3 schipper alhier. Op lijst sollicitanten geplaatst. 22-1-1825 15. Verzoek van Wed. Holst Halbes Meerstra, om voor 1 jaar verlenging der concessie. In advies gehouden. 28-12-1824 12. Afgewezen. 29-1-1825 20. Aangesteld als beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam Harke Marten Smit, inplaats van Romkje Sikkes Wed. Holst Halbes Meerstra. 29-1-1825 22. Benoemd als beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam Johannes Schrader, inplaats van Metje Geerts van der Werf, Wed. Sijbren Pieters Pel, wier concessie, voor 1 jaar verlengd bij Res. 29-1-1824. 1, geëindigd is- zodra door een deskundige zal zijn verklaard, dat zijn schip goed is. 29-1-1825 23. Mededeling door Burgem. dat Johannes Schrader en Harke Martens Smit, door B. en W. bij besluit 29-1-1825. 22-23, aangesteld als mede beurtschippers Leeuwarden-Amsterdam, een deskundige verklaring hebben overgelegd, dat hun schepen goed zijn. Daarop is de acte van antorisatie afgegeven. 5-3-1825 31. Verzoek van Pieter Ekkes van der Vliet, schippersknecht, om aanstelling als beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam, inplaats van zijn vader Ekke Jans van der Vliet, die dan bedankt. In advies gehouden. 22-3-1825 3. Verzoek van Jochem Willems Walstra om benoeming als beurt schipper Leeuwarden-Amsterdam, inplaats van zijn vader Willem Jochems Walstra, overleden 19-9-1825, onder verantwoordelijkheid van deurwaarder Zacharias Bruinsma, tijdens zijn minderjarigheid. Door B. en W. aan zijn moeder tot wederopzeggens toe de vergunning te verlenen voor het veer door hem te bevaren. 24-9-1825 11. Verzoek van Ekke Jans van der Vliet om ontslag als beurtschip per op Amsterdam wegens lichaamszwakte. Door B. en W. ontslag verleend. 1-10-1825 16. Diens zoon Pieter Ekkes van der Vliet benoemd in zijn plaats. 1-10-1825 17. Toegelaten door Amsterdam onder enige voorwaarden. 31-12-1825 6. Verzoek van Aaltje Sijbrens Vellinga, Wed. Eeltje Postma, beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam, overleden 7-6-1825, om het veer te mogen blijven bevaren en haar zoon Eeltje Eeltjes Postma als schipper te mogen aanstellen. Tot wederopzegging toegestaan. 8—11—1825 4. Goedkeuring door Amsterdam onder bepaalde voorwaarden. 7-1-1826 3. Voorstel van Amsterdam om in verband met het overlijden van Eeltje Postma, beurtschipper Leeuwarden-Amsterdam, deze beurt niet weder te vervullen en zodanige regeling te treffen, dat Amsterdam de helft der beurten krijgt. Zie verder onder: "Reglement". 11-9-1828 2. Door B. en W. op klachten tegen Sijtze Eeltjes Postma, waar nemende de beurt op Amsterdam van zijn overleden broeder Eeltje Postma, wegens onachtzaamheid in de bestelling en dronenschap, aan deze te ver bieden wederom aan te leggen, en dit tevens te berichten aan B. en W. van Amsterdam, zullende deze beurt onvervuld blijven, onverminderd het recht van Amsterdam tot volgende aanstellingen. (Missive dezerzijds 12-9-1828. No.132 en 28-12-1828. No.910). 9-12-1828 14.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 147