356. Verzowk van Klaas Pieter Hoff om benoeming als beurtschipper op Rotterdam. Door B. en W. provisioneel terzijde gelegd, aangezien er geen vacature is, en evenmin plan om het aantal schepen te vermeerderen. 25-6-1836 17. Mededeling door B. en W. Rotterdam dat in de vacature, ontstaan door overlijden van de beurtschipper Leeuwarden-Rotterdam Simon Bouwes, door hen is benoemd: Jan Jelles van den Berg, met verzoek hem als zodanig te erkennen. Medegedeeld aan Commissaris van Politie en aan Commissaris Rotter dammer veer. 21-9-1841 13. Mededeling door B. en W. Rotterdam, dat zij Jan Jilles van der Borg op zijn verzoek eervol ontslag hebben verleend als schipper in het gemeenschappelijk beurtveer, en in zijn plaats hebben benoemd zijn zoon: Jelle Jans van der Borg, die als schippersknecht bij zijn vader heeft gevaren. Medegedeeld aan Commissaris beurtveer. 21-5-1851 16. Schiedam-Leeuwarden. Reglement Mededeling door B. en W. Schiedam, dat door hen is aangesteld tot schipper in het beurtveer Schiedam-Leeuwarden: Rinse Jochems Nijdam, met verzoek deze toe te laten. 21-3-1829 8. B. en W. berichten aan Schiedam, dat Reglementen, benoemingen, etc. door beide plaatsen in gemeenschappelijk overleg dienen te ge schieden, en verzoeken een ontwerp in te zenden, terwijl een exemplaar der verordening voor het beurtveer Leeuwarden-Rotterdam wordt toegezonden. 28-3-1829 17. Toezending door B. en W. Schiedam van een door Raad aldaar vastgesteld Reglement voor een beurtveer Leeuwarden-Schiedam. In handen Secretaris gesteld. 10-7-1829 7. Alvorens het Reglement in deliberatie te nemen, wordt het door B. en W. toegezonden aan B. en W. Haarlem, om op te geven of er voor deze stad ook bijzondere bepalingen in moeten opgenomen. 18-7-1829 7. Missive B. en W. Haarlem omtrent de vaart op die stad met het Schiedammer beurtschip en de bepalingen daaromtrent in het Reglement Door B. en W. in advies gehouden. 28-7-1829 5. Over het op te richten beurtveer Leeuwarden-Schiedam is ge schreven aan Haarlem, met voorstel van Reglement en vrachtlijst. (Missive dezerzijds 11-8-1829. No.541, en aan Schiedam (Missive dezer zijds 11-8-1829 No.520). 11-8-1829 6. Missive B. en W. Haarlem omtrent enige bepalingen in het Reglement voor het beurtveer Leeuwarden-Schiedam. Door B. en W. in advies gehouden. 25-8-1829 4. Door Door Raad besloten een beurtvaartdienst Leeuwarden-Haarlem- Schiedam op te richten, waarbij alle 14 dagen een schip in beide rich tingen vertrekt: gedurende de 4 wintermasnden m de 4 weken. De vrachtprij voor beide steden is dezelfde, alleen voor granen naar Haarlem is het tarief 1/4 der prijs lager. R 31-8-1829 6. Mededeling door B. en W. Schiedam, dat door Raad aldaar volgens de voordracht dezerzijds is vastgesteld de Verordening en vrachtlijst op het beurtveer Leeuwarden-Schiedam via Haarlem. Exemplaren zullen worden gezonden. 10-10-1829 5. Toezending door B. en W. Schiedam ter tekening der Veror dening voor het beurtveer Leeuwarden-Haarlem-Schiedam. Na tekening door B. en W. gezondenaan Haarlem, met verzoek het stuk na tekening door te zenden naar Schiedam. 5-12-1829 3. Goedkeuring door Ged. Staten van het Reglement. Door B. en W. medegedeeld aan Schiedam en Haarlem, om, na goedkeuring door Ged. Staten aldaar, in werking gebracht te worden, nadat het ge drukt is te Schiedam of hier. 2-1-1830 7. Mededeling door B. en W. Schiedam, dat Ged. Staten van Zuid Holland het Reglement hebben goedgekeurd. Door B. en W. aan Schiedam verzocht het Reglement te doen drukken en 150 exemplaren toe te zenden. 5-1-1830 4.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 157