377. Maatschappij Levensverzekering "Duurzaam en Zeker". Mededeling door Gouverneur, dat Z.M. bij K.B. 7-3-1850 No.7 heeft goedgekeurd het ontwerp-Reglement van: Mr» 'C. Wiersma en J.J. de Jongh alhier, voor een door hen op te richten Maat schappij van Onderlinge Levensverzekering "Duurzaam en Zeker". 3-4-1850 2. Waarborgmaatschappij voor Behoeftige Arbeiders. Missive Ged. Staten dd. 19-3-1840 aangaande het ontwerp van een Onderlinge Waarborg-maatschappij voor Behoeftige Arbeiders. In verband met Raadsbesluit R,.9-4-1840.. 3 wordt door B. en W. be richt, dat zij door de aanwezigheid van een goede Spaarbank hier ter stede een Waarborgmaatschappij niet nodig, en zelfs doelloos oordelen. 19-5-1840 17. R. 9-4-1840. 3. Hierbij worden B. en W. verzocht het ontwerp nader te bestuderen en Ged. Staten te antwoorden. R 9-4-1840. 3. Onderlinge Maatschappij "Tot Nut en Voordeel". Toezending door Gouverneur van Missive van Min. van Binnenlandse Zaken om de goedkeuring van Z.M., gevraagd door J. Eekma c.s., alhier en elders, op een Reglement tot oprichting van een Onderlinge Maatschappij "Tot Nut en Voordeel". Informatie wordt verzocht. Circuleren bij de leden. 16-4-1836 2. Rapport aan Gouverneur verzonden bij Missive dezerzijds 30-4-1836. No.318. 30-4-1836 11. (Inhoud Missive 30-4-1836. No.318. Reglement is zeer goed. Geen aanmerkingen op de verzoekers Gunstig advies.) Veeverzekering. Missive Gouverneur, houdende aanbeveling van het 3Supple- toir Reglement aangaande de provinciale verwaarborging bij de Ned. Maatschappij van veeverzekering te Middelburg. Bij gelegenheid zal op de inhoud dezer Missive worden geattendeerd. 22-4-1837 1. Verzekering Schepen. Mededeling door Gouverneur van de oprichting van een Maatschappij van Waarborg tegen schade aan schepen. 7-3-1849 2. Vrije Beroepen. Artisten. Samuel Samethini: Toonkunstenaar. Missive 3-6-1844.No26/536 Artsen. J.M. Baart de la Faille; Geneesheer. S. Brouwer, Med. Doctor J. Gonggrijp; Med. Doctor, J. van der Plaats; Med. Doctor. Chirurgijns Juda van Messel, Chirurgijn. Heeft kleine practijk, en verzoekt aan Z.M. om een toelage tot hij een grotere practijk heeft. Afgewezen. Heeft grote familie, die niet in staat is hem te helpen. 9-8-1834 2. 4-10-1834 2. Missive 9-8-1834. No.32/563. 27-7-1830 3. 22-12-1821 6. 29-9-1821 8. 22-12-1821 6. 9-5-1826 Blz.242

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 178