400 Verzoek van Anne Sjerps Brada, om in huis No.22 op 01de Galileën een slagerij te mogen openen, en om vrijstelling van zegel- en registratiegelden wegens onvermogen. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen en een bewijs van onvermogen uit te reiken. 23-12-1834 11. Vergunning verleend. 10-1-1834 8. Verzoek van Nicolaas Pieters de Vries, vleeshouwer, om in de Heerestraat, in het koetshuis B.662 een slachterij te mogen oprichten. Door B. en W. besloten de naastlegers te horen. 11-4-1835 15. Vergunning verleend. 5-5-1835 4. Verzoek van Douwe Eelkes van der Meer om toestemming een slagerij op te richten in huis 0.20 op Camstraburen. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen Ma. 27—7—1835»25_7_jg35 g# Vergunning verleend. 1-8-1835 26. Verzoek van M.A. Markus. Mr.-vleeshouwerom vergunning in huis 1.61 aan de Eewal een slagerij op te richten. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen Di. 9-5-1837. 6-5-1837 16. Verzoek afgewezen in verband met bezwaren der omwonenden. Een groot bezwaar is de onreinheid in deze nette buurt, en vooral de afvoer van het bloed. 13-5-1837 11. Toezending door Gouverneur van broep door aanvrager op Z.M. wegens het weigeren der vergunning. B. en W. antwoorden dat het waar is, dat daar vroeger een slagerij was, maar dat was in 31-1-1824. De naastlegers zijn: Generaal Majoor Baron van Sijtzama; deze is wegens onge steldheid niet opgekomen. A.BLooxmadeze heeft zich sterk tegen oprichting verklaard. Steffens, Mr.-timmerman; deze is als eigenaar van het pand niet opgeroepen. B. en W. adviseren het beroep af te wijzen, daar dergelijke bedrijven uit fatsoenlijke buurten moeten geweerd. 6-6-1837 5. Beschikking van Min. van Binnenl. Zaken waarbij wordt ver klaard, dat geen termen aanwezig zijn om te voldoen aan verzoek. 19-8-1837 5. Verzoek van Pieter Wopkes Kooistra, om vergunning in huis M.185 op het Noordvliet een slagerij op te richten. Door B. en W. besloten om op grond van procesverbaal van horen der omwonenden op 24—5—1837, vergunning te verlenen. 27—5—1837 12. Verzoek van Jelle Pamkema, vleeshouwer, om in het thans door hem bewoond wordend huis E.135 in de Torenstraat, een slagerij te mogen oprichten. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen Do.27-2-1838. 24-2-1838 16 Vergunning verleend. 3-3-1838 23 Verzoek van Hendrikus Johannes Hofmeester, slagersknecht, om vergunning in zijn woning Tuinen A.246 (Kad. Sectie B.246) een slagerij en bergplaats voor vee op te richten. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen. 12-9-1838 15 Aaanvrager trekt zijn verzoek in, daar de koop niet is doorgegaan. Hij heeft thans gekocht het pand Vismarkt 1.336 (Kad. Sectie A.404), waarvoor hij vergunning vraagt. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen Za. 20-10-1838. 13-10-1838_ 15 Verzoek van S.J. van der Woude, vleeshouwer, om vergun ning tot oprichting van een slagerij voor klein vee in het huis K.233 op de Nieuwe Buren, tegenover de Wisjesbrug. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen op Za. 3-11-1838. 30-10-1838 10 Vergunning verleend. 3-12-1838 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 203