Toezending door Gouverneur van verzoek van B.J. Muller en F.J. Schutte, om in het perceel F.82 een kunst- of snelazijnmakerij te mogen oprichten. B. en W. worden verzocht een procesverbaal van informatie de comodo et incomodo op te maken. Daartoe besloten de omwonenden te horen op 26—6—1845. 25-6-1845 7. Door B. en W. aan Ged. Staten bericht, dat er dezerzijds geen bezwaren bestaan tegen de oprichting. Zie. Uitg. Missive dezer zijds 2-7-1845. No.29/734. 30-6-1845 17. Vergunning verleend door Ged. Staten. 16-7-1845 8. Mesthopen e.a. Verzoek van H.G. Veersema alhier, om vergunning een berg plaats van koe- en schapenmest te houden in een woning in Droevendal (Kad. Sectie B.148). Door B. en W. geweigerd. 29-4-1843 27. Verzoek van Mr. A.C. Wijckerheld Bisdom alhier, om vergun ning tot het aanleggen van een mestput, (ten Z. van zijn stalling en koetshuis,Hëerestraat C.56). Buren worden gehoord Za. 27-11-1847. 24-11-1847 14 Toegestaan, mits onder toezicht van Architect en zodanig, dat de belendende panden geen last ondervinden. 1-12-1847 18 Verzoek van Gerrit Koster, koopman, om vergunning tot het maken van een mestput: achter zijn huis F.201. Verzoek van C. Klaassen, eigenaar van een pand daarnaast, om dit niet toe te staan. Buren worden gehoord Za. 15-9-1849. 12-9-1849 19 Toegestaan om achter het huis F.201 in het St. Jobsleen (Kad. Sectie C.269) een mestput te maken, mits onder toezicht van Architect, en met inachtneming der plaatselijke verordeningen omtrent de in acht te nemen afstanden in het belang der buren'. 19-9-1849 26 Mededeling door Carel Klaassen, baardscheerder, van de hinder tengevolge van de mstput die naast zijn huis in het St. Jobsleen F. 198, met toestemming van B. en W. in sept. 1849 door Gerrit Koster op diens erf is gemaakt. Met beide partijen bespreking op Za. 27—4—1850. 23-4-1850 24 Schoorsteenrook. Resop bericht van Architect, dat partijen onderling deze zaak zullen schikken, voor afgedaan te houden het adres van S.J. de Lang, wonenden H.34, waarbij wordt geklaagd over hinder van rook uit de schoorsteen van het huis van Wed. Randolff. 19-8-1828 10 Nutsbedrijven. Gasfabriek. Toezending door Gouverneur van verzoek van Willem Cornelis Vinkenbosch, commissionair te Arnhem, gemachtigde van John Bryan te Utrecht, om vergunning tot oprichting van een fabriek voor pijpgas uit steenkolen,voor de straatverlichting aan de Oostzijde der stad, nabij de stads timmerwerf. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen Di. 21-1-1845. 18-1-1845 3 B. en W. berichten Gouverneur, dat zij zich met het proces verbaal van 21-1-1825 wel kunnen verenigen, en dat er ook bij B. en W. geen bezwaren bestaan. (Wethouders O.P. Waller en H. Bolman had den wel bezwaar). 25-1-1845 5 Toezending door Ged. Staten van een gezegeld afschrift van K.B. 8-3-1845. No.66, houdende vergunning aan W.C. Vinkenbos te Arnhem, als gemachtigde van John Bryan te Utrecht, tot oprichten van een gasfabriek. 8—4 1845 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 210