201 Verklaring door de Directeur alhier van de oor zaken der vertagingen. 9-3-1833 15» Mededeling door de Directeur alhier van Bouricius1 Algemene Postwagendiensten, dat zijn aangesteld als conduc teurs op de route Leeuwarden-s-Gravenhage Louis Crass, 36 jaar. Jodocus van den Bosch, 35 jaar. Willem Leereman, 38 jaar, Johannes Willemsen, 38 jaar, en als postiljon: Jan Dijkstra, 50 jaar. 5-3-1833 9. Inzending door Commissaris van Politie van 4 pro- cessenverbaal tegen Adriaan Frans Bouricius, wegens te late aankomst op 6, 7» 8, en 9-3-1833» met informatie of moti vering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden ontkennend. 12-3-1833 5» Idem op 10, 11, 12 en 13-3-1833» 16-3-1833 13. Dankbetuiging van de ondernemer en hoofdadministra teur van Bouricius' Algemene Postwagendiensten voor de ver leende vergunning aan een stadsgebouw de nodige veranderingen aan te brengen, waardoor dit geschikt werd gemaakt voor de postwagens. 16-3-1833 14. Verzoek van Bouricius om inplaats van te 9»15 u. te 10.30 u. te mogen aankomen. Geen bezwaar bij B. en W. aangezien er toch geen aanslui ting is op de te 9 u. naar Harlingen, Sneek en Dokkum ver trekkende schuiten. 26-3-1833 16. Toezending door Bouricius van afschrift van Missive aan B. en W. te 's-Gravenhage, aangaande de keuring der diligences. 30-3-1833 8. Toezending door Ged. Staten van Besluit van Min. van Fin.waarbij aan Adriaan Frans Bouricius te Arnhem tot wederopzegging concessie wordt verleend voor een post- wagendienst van Leeuwarden en Groningen naar Arnhem, Rot terdam en 's-Gravenhage. 2-4-1833 7» Inzending door Commissaris van Politie van 6 pro- cessenverbaal tegen Adriaan Frans Bouricius, wegens te late aankomst op 1, 2, 3» 4, 5 en 6-4-1833» met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden ontkennend maar wijzen erop, dat de tijd voor de diensten te kort is gesteld, maar door de ondernemer reeds is verzocht het uur van aankomst te mo gen stellen op 10.30 voorm» 6-4-1833 19» Mededeling door Directeur alhier van Bouricius' Algemene Postwagendiensten, dat ter vervanging van Jan Dijkstra, postiljon, in het station van Leeuwarden naar Heerenveen is geplaatst: Pieter Dispe, 48 jaar, en dat op de route Leeuwarden-s-Gravenhage opnieuw zijn aange nomen en geplaatst 2 conducteurs: Arie Oosterman en Riet Gerritsen, beide plm. 42 jaar. Door B. en W. medegedeeld aan Commissaris van Politie. 6-4-1833 24. Inzending door Commissaris van Politie van 6 pro- cessenverbaal tegen Adriaan Frans Bouricius, wegens te late aankomst op 7» 9» 10, 11, 12 en 13-4-1833» met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden ontkennend, maar verwijzen verder naar hun besluit van 6-4-1833. 19. 13-4-1833 13. Mededeling door A.F. Bouricius, dat hij is gedag vaard voor de Rechtbank alhier op 20-4-1833» wegens te late aankomst der diligence op 2 en 13-3-1833» Deze vertraging is veroorzaakt door de te krap genomen rijtijd. Verzocht wordt een verklaring, dat de te late aankomst is veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden. B. en W. verklaren, dat dit op grond van K.B. 24-11-1829 (St.73) all een maar mogelijk is voor de vertraging op 9-3-1833 toen een paard uitgleed.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 2