235 Toezending door Gouverneur van Publicatie van Min. van Marine en Koloniën, houdende bepalingen tegen het vernielen of afzeilen van door het Rijk geplaatste bakens en tonnen. Afgekondigd. 19-1-1841 4. Toezending door Gouverneur van lijst van lotelingen, die in 1845 wegens hun beroep als buitenvaarder van de Mi- litiedienst zijn vrijgesteld. Verzoeke deze getekend te retourneren en een duplicaat ter secretarie te deponeren. 5-7-1845 1. Circulaire Gouverneur aangaande de vraag of de Ned. schepen in Rusland aan de aldaar vastgestelde verhogingen van rechten en van tonnegeld onderworpen zijn of niet. Voor zover nodig, zal hieraan gevolg worden gegeven. 8-4-1846 1. Vervolg op bovenstaande circulaire. Besloten beide te publiceren in Leeuw. Courant. 22-4-1846 2. Bericht Gouverneur, dat de verhoging van tonnegeld, die per 1-3-1846 in de Oosterijkse havens op de vreemde schepen is ingevoerd, niet zal worden toegepast op de Neder landse schepen. Verzoeke met spoed mede te delen aan reders in deze gemeente. 2-5-1846 6. Toezending door Gouverneur van; a. Mededling van Consul-Generaal te Athene, dat het eiland Melos geschikte molenstenen levert voor het malen der harde tarwe uit de gebieden der Zwarte Zee. Verder aangaande de krapteelt in Griekenland en over de amaril van Naxos. b. Missive aangaande de benoeming van gedelegeerden van de gezondheidsraad in de havens van Marokko. c. Besluit aangaande de vaart op Griekenland. Gedurende 14 dagen ter Secretarie ter inzage gelegd; daar toe een advertentie geplaatst in Leeuw. Cour. en in de pro vinciale bladen. 9-5-1846 2. Binnenvaart Algemeen Aanschrijving door G.D. Simon, Controleur der Indi recte Belastingen, dat schippers, die vaste beureten varen en een acte van admissie moeten ontvangen, deze voor 5-1-1815 moeten hebben. Is reeds aan voldaan. 20—12—1814 10. Mededeling aangaande het verlengen van het per altims December aflopende contract van transporten te wa ter in het gehele land, te verzorgen door G. de Geneth te Delft. 29-6-1816 2. Toezending van K.B. 1-3-1818 (St.No.9)» waarbij alle plaatselijke keuren, reglementen etc. op het laden van bui tenschepen zijn vervallen, zodat derhalve alle schippers overal zullen mogen laden. Bestaande regelingen voor trek- en beurtschepen vallen hier buiten. 14-3~1818 8. (Bij K.B. 21-8-1818 (St.No.33) is een aanvulling op bovengenoemd K.B. gepubliceerd. Bij K.B. 4-9-1819 een verdere aanvulling). Aanschrijving door Ged. Staten om opgave van hier bestaande verordeningen in strijd met K.B. 1—3 1818 (St. No.9). Geantwoord wordt, dat deze hier niet bestaan. 30-3-1818 2. Toezending van K.B. 4-9-1824 (st.No.47) aangaande de richting, die stoomvaartuigen bij het elkander tegenkomen zullen moeten nemen. 19-10-1824 l.i

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 36