Bestaande trekveren in Friesland: Leeuwarden - Harlingen. Leeuwarden Franeker. Franeker - Harlingen. Dokkum-Leeuwarden-Har1inen (doorjagen). Leeuwarden-Bolsward. Leeuwarden-Bolsward-Makkum-¥orkum.doorjagen 1 x per week) Leeuwarden - Sneek. Leeuwarden - Dokkum. Dokkum-Strooboslaatste afvaart van Dokkum is-middags 1 uur Dookum-Kollum. (laatste afvaart van Dokkum s-middags 4 uur)R 3-7-1837 17 In verband met klachten over de verouderde en minder gunstige toestand van sommige trekschepen is door B. en W. aan Commissaris van Politie verzocht deze met 2 deskundigen te inspecteren en daarna verslag uit te brengen. 12-9-1838 16 Door Commissaris van Politie nader inlichtingen ge vraagd. B. en V, verzoeken met de Stads Architect de schepen boven water te inspecteren. Indien het nodig mocht blijken schepen nader op een helling te onderzoeken, dan zullen B. en daartoe nader opdracht geven. 22-9-1838 14 Inlevering van Commissaris van Politie van rapport. Op grond daarvan gelasten B. en de Commissarissen der Harliner, Sneker en Dokkumer trekveren de betreffende schip pers aan te zeggen hun schepen te verbeteren en B. en daarvan rapport uit te brengen. 13-10-1838 17 Reglement Aanschrijving door Ged. Staten aan de besturen om voor 1-4-1827 de reglementen van trekveren te herzien en in te zenden. Er dient vooral te worden gelet op de verbetering van de inrichting der trekschepen, en het verschaffen van meer gemak aan de reizigers. 3-3-1827 4 Behandeling in de Raad van het bovenstaande. Raad besluit om te beginnen met het uitvaardigen van een publicatie, houdende de bestaande bepalingen. Een afschrift van deze publicatie te zenden aan Harlingen, Sneek en Dukkum ter opneming in de reglementen der tussen deze en hier bestaande veren. Tevens een afschrift te zenden aan Franeker, Bolsward en Ferwerderadeelonder mededeling, dat, aangezien de schip pers de betreffende veren aldaar wonen, een ontwerp-regle- ment wordt tegemoetgezien. Verder wordt een Commissie benoemd tot onderzoek van het bestaande materiaal der trekschepen. (T. Feenstra en P. Zeper). R 6-3-1827 3 Door Raad besloten de door B. en op grond van Raadsbesluit R. 6-3-1827. 3 herziene reglementen der trek veren op Harlingen, Sneek en Dokkum goed te keuren, en B. en met de eventuele correspondentie verder te belasten. Verder aan Sneek te verzoeken inlichtingen te verschaffen omtrent de tol, die te hoog is. (Fl.0,20 inplaats van Fl.0,15) r 19-3-1827 1 Aan Gouverneur bericht gegeven hoever het werk, voor zover deze stad aangaat, is gevorderd. 31-3-1827 24 Bericht dat het rapport nog niet gereed is, maar dat er aan gewerkt wordt. 26-5-1827 20 Mededeling door Ged. Staten, dat de conventie van 17-3-1808 tussen Leeuwarden, Franeker, Harlingen en Dokkum aangaande de veren in strijd is met de bestaande verorde ningen en dat deze ev. moeten worden gewijzigd naar de inhoud van K.B. 21-8-1818 (St.33)f waartoe Ged. Staten hun medewerking wel willen verlenen. 29-12-1827 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 40