Beschikking Ged. Staten op het verzoek van Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, Workum, Achtkarspelen om door een algemene provinciale keur in het herstel van de rechten der hoofdveren te voorzien. Ged. Staten zijn van oordeel, dat deze zaak niet vatbaar is voor regeling bij algemene keur, en maken zodoende bezwaar een algemeen Reglement op te stellen. De besturen worden echter vrij gelaten zich te wenden tot Provinciale Staten. In handen gesteld van een Commissie (Mr. J. Eekma, Mr. N. Fockema, Mr. C.C.C. Waripolts). R 7-7-1842 2 Door Raad op voorstel der Commissie besloten hier over in coorespondentie te trëden met de betreffende bestu ren, of deze genegen zijn gezamenlijk aan de Prov. Staten te adresseren over dit hoogst belangrijke onderwerp. R 2-11-1843 7 Antwoord van Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, Workum, Achtkarspelen op circulaire dezerzijds 9-11-1843 No. 16/957 omtrent het indienen van een adres aan Prov. Staten. De 4 eerstgenoemde verklaren zich voor, de beide laatste tegen het voorstel. Door Raad besloten een adres te ontwerpen en dit, onder goedkeuring der 4 eerstgenoemden, in te zenden aan Prov. Staten. R 4-1-1844 8 Door Raad besloten, in verband met het door de Com missie gerapporteerde, samen met Dokkum, Franeker, Harlingen en Bolsward een adres te richten aan Prov. Staten. r 4-4-1844 11 Terugzending door B. en W. Bolsward van adres en bijlagen aan Staten van Friesland aan te bieden, met ver zoek, dat in het concept nog een wijziging mag worden aan gebracht. Door B. en W. besloten om, aangezien deze wijziging van geen belang is voor de overige plaatsen, maar wel van groot belang voor Bolsward, deze aan te brengen en daarna het adres recht streeks in te zenden bij Prov. Staten. 7_5~1844 5 Verzoek afgewezen door Prov. Staten. Plaatselijke besturen mogen echter in overleg met elkaar treden tot het nemen van maatregelen. Aan B. en W. is opgedragen te komen met een voorstel dien aangaande. R 1-8-1844 3 Voorstel Directeur van Politie om de op deze stad betrekking hebbende reglementen voor trek-, beurt- en veer schepen, waarvan geen afkondiging heeft plaats gehad, als nog te publiceren, aangezien.zij anders geen verbindende kracht hebben. Door B. en W. besloten aan dit voorstel te voldoen. 5_^_!845 19 Materiaal Informatie door Gouverneur hoever men hier gevorderd ia met het ontwerpen van een nieuw model voor de trekschepen, onder toezending van een door B. en W. van Bolsward inge zonden tekening. Voorgesteld wordt een bespreking op de Griffie op 24-9-1827, Gouverneur bleek die dag echter door ongesteldheid ver hinderd. Op 23-9-1827 besloten B. en V. met dit voorstel genoegen te nemen, maar voor Harlingen en Dokkum wat groter schepen te verlangen, waarvoor dienst kan doen de tekening, inge zonden door Van Loon, en berustende bij de Burgemeester. 25-9-1827 4 Door B.en W. aan Harlingen ter beoordeling gezonden een plan voor een verbeterd trekschip, gemaakt door Van Loon aldaar, dat hier wel voldoet, maar duurder is.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 43