2bk. B. en antwoorden, dat de roef voldoende ruim moet zijn, en ook voldoende hoog, zodat men met de hoed op moet kun nen zitten, wat bij een nieuw schip van Bolsward naar hier niet het geval is. 15-11-1828 18. Toezending door B. en Harlingen van een verzoek van Gerben en Jan de Vries, trekschippers Harlingen-Leeuwarden wonende aldaar, om toestemming een nieuwe jaagschuit in de vaart te brengen, met 1e en 2e roef en ruim. Tarief 1e roef Fl.0,20 boven gewone tarief roef, en Fl.1,- meer voor afhuring. Alvorens een beslissing te nemen informeren B. en nader of de schuit is gebouwd onder toezicht van van Loon. 31-7-1830 4. Missive van F.N. van Loon dienaangaande. In advies gehouden tot het antwoord van B. en van Har lingen is gekomen. 3-8-1830 3 Missive B. en Harlingen met inlichtingen. In advies ge—houden, daar op Ma. 9-8-1830 de verzoekers komen om de nieuwe jaagschuit te bezichtigen. 7-8-1830 8. De schuit voldoet niet aan het model; dit kan voor ditmaal over 't hoofd worden gezien. In 't vervolg echter alleen schepen, die beantwoorden aan het overeengekomen model.Er moet geen hoger tarief zijn. Dit antwoorden aan B. en Harlingen. 10-8-1830 3« Mededeling door B. en Harlingen van de keuring van een nieuw trekschip voor de schippers; Nutte Jans Hoede- maker en Gerben Sijber de Vries, zomede het door hen gedaan verzoek een gedeelte van het ruim door een licht houten be schot te mogen afzonderen. B. en berichten, dat hiertegen geen bezwaar bestaat. -1^-6-1834 15. Missive Gouverneur aangaande ingekomen klachten ten aanzien van het dicht en zindelijk onderhouden der trek- schepen alhier, speciaal die van Leeuwarden-Harlingen. Door B. en gesteld in handen Architect, ter inspectie der schepen met Commissaris Harlinger trekveer. 16-12-1837 9. Commissaris Trekveren. 1811 - 1813. Verzoek van Auke Verlaat alhier, om benoeming als Commissaris der Harlinger-, Franeker- en Bolswarder trek- schepen, inplaats van N. Ottema, die is overleden. Aangesteld op traktement en emolumenten, daartoe staande. Beëdiging voor infunctie-treding. M 28-5-1812. blz17M. 181en later. Benoemd als Commissaris voor het Dokkumer trekveer: Cornelis Melles Castelein alhier, op instructie, goedge keurd door Ged. Staten, met opdracht om voor het vertrek der schepen het daar te plaatsen klokje te luiden, tegen be loning van Fl.50»- per jaar. 14-3-1826 16. In 18^7 is vermoedelijk benoemd als Commissaris van het trekveer Sneek—Leeuwarden¥igerus van Breest Smallenburg. Zie hiervoor nader bij: Algemeen Beheer. (¥ijkindeling: Diversen).

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 45