Mededeling door B. en Bolsward, dat door de trek schippers is verzocht, evenals vorige jaren, tijdens de 3 wintermaanden een daarbij voorgestelde verandering in de beurtvaart te brengen, met verzoek te berichten of daartegen bezwaar bestaat. B. en antwoorden ontkennend, met aankondiging in Leeuw. Courant. 19—11—1836 9 Mededeling door B. en Bolsward, dat de trek schippers het gewone jaarlijkse verzoek hebben gedaan om vrijstelling van de avondbeurt tijdens Dec,Jan. en Febr. Zij stellen voor toestemming te geven, maar inplaats van tot 1-3 tot 27-2, om de miliciens, die op 1-3 moeten op komen, gelegenheid te geven 's-avonds tevoren te reizen. Geen bezwaar bij B. en 25-11-1837 5 Voorstel B. en Bolsward om aan de beurtschippers Leeuwarden-Bolsward te vergunnen tijdens de slatting der Harlinger Vaart 1 x daags te varen, en wel te 9 uur 's-mor- gens, aangezien de reis door de grote omweg in ca. 7 uren zal worden afgelegd. B. en gaan hierntde accoord. 21-4-1838 7 Mededeling door B. en Bolsward, dat door de trek schippers het gewone jaarlijkse verzoek is gedaan om de eerste wintermaanden de avondbeurten te mogen opheffen, met dezelfde uitzonderingen als vorig jaar; Do. en Vr. B. en Bolsward hebben geen bezwaar, maar stellen voor de gewone dienst te hervatten na 27-2. B. en gaan hiernede accoord. 17-1 1-1838 7 Inzending door Commissaris Bolswarder trekveer alhier, van proces-verbaal tegen Constantijn Bakker, trekveerschipper Leeuwarden-Dokkum, wegens overtreding van Art. 3» 6, 7» 8, 9» 34 en 53 van het Reglement voor het trekveer Leeuwarden- Bolsward. Aangezien ook niet zijn betaald de trekwegtollen, is door B. en dit proces-verbaal in handen gesteld van Commissaris van Politie, met verzoek tevens op het ontduiken van deze tollen ad Fl.0,36 te willen attenderen. 26-10-1839 13 Missive B. en Bolsward aangaande de waarneming der winterbeurten door de trekschippers Bolsward—Leeuwarden. B. en berichten, dat zij accoord gaan met het op de zelfde voet regelen dezer beurten als vorig jaar. 19-11-1839 3 Toezending door B. en Bolsward van een klacht der trekschippers Bolsward-Leeuwarden, dat Migchel Johannes Tiemersma, schipper te Hijdaard, op 6-11-1840 een reis met personen en goederen van Bolsward naar Leeuwarden heeft ge daan. Gevraagd wordt of B. en alhier ook niet van oordeel zijn, dat deze zaak dient te worden vervolgd. B. en antwoorden toestemmend. 14-11-1840 5 Missive B. en Bolsward aangaande de winterbeurten van het trekveer Bolsward-Leeuwarden. B. en antwoorden, dat zij er genoegen mee nemen, dat deze op dezelfde wijze worden geregeld als de vorige winter. 14-11-1840 6 Informatie B. en Bolsward of er ook bezwaar be staat tegen het gewone jaarlijkse verzoek der trekschippers Bolsward-Leeuwarden, om in Dec., Jan. en Febr. weer van de avondbeurten te worden verschoond. Geen bezwaar bij B. en alhier. 20-11-1841 17 Voorstel van B. en Bolsward om aan de trekschip pers Leeuwarden-Bolsward aangaande de avondbeurten in de 3 volgende maanden een gelijke vergunning te geven als nu reeds onderscheidene jaren is toegestaan. Geen bezwaar bij B. en alhier. 12-11-1842 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 50