250. Missive B. en Bolsward, houdende mededeling, dat zij op verzoek van Klaas Douwes Faber, toegelaten schipper Bolsward-Leeuwarden, hebben vergund om zijn beurt schip voortaan te laten bevaren door zijn zoon Freerk. Medegedeeld door B. en aan Directeur van Politie en aan Commissaris Bolswarder veer. 14-1-1843 9« Voorstel van B. en VBolsward om aan de trekschip pers Bolsward-Leeuwarden een gelijke vergunning te geven voor de 3 volgende wintermaanden als zij reeds onderschei dene jaren hebben genoten. Geen bezwaar bij B. en alhier. 14-11-1843 8. Toezending door B. en W. Bolsward van verzoek der trekschippers Bolsward-Leeuwarden, met betrekking tot de winterbeurten, als reeds verscheidene jaren is toegestaan. B. en antwoorden, dat zij accoord gaan met de regeling, gelijk deze de laatse jaren plaats vindt. 16-11-1844 4. Besluit Ged. Staten op een verzoek der schippers in het trekveer Bolsward-Leeuwarden om voor een opgegeven tijd te mogen rijden met een wagen tussen Bolsward en Leeuwarden, tot vervoer van passagiers, etc. 21-5.-1845 20. Mededeling door B. en Bolsward, dat de trekschip pers Bolsward-Leeuwarden hebben verzocht om: 1. Vr-s-morgens te 4 uur inplaats van 3 uur te mogen afvaren. 2. 's-¥inters bij besloten water, inplaats van 2 x per week, dagelijks een beurt te volbrengen. Geen bezwaar bij Raad. Deze stellen voor: een gemeenschappelijk besluit te nemen en dit aan Ged. Staten ter goedkeuring te zenden. r 4-9-1845 3. Goedkeuring door Ged. Staten. R 6-11-1845 2. Missive B. en Bolsward in antwoord op Missive dezerzijds 19-7-1850 No.16/773» houdende mededeling, dat Missive dezerzijds 8-12-1840 No.1252 in het ongerede is geraakt. Verzoeke duplicaat te zenden. Hieraan is reeds voldaan. 30-7-1850 10. Dokkum—Leeuwarden. Reglement Verzoek Ged. Staten om toezicht te houden op de trek schippers Leeuwarden—Dokkum, en een instructie te ontwerpen. R 6-7-1818 1. Verzoek Burgem. Dokkum om het onlangs vastgestelde Reglement der trekschippers Leeuwarden-Dokkum te willen toezenden. 10-10-1818 5« Verzoek Ged. Staten, ingevolge verzoek der trekschip pers Dokkum-Leeuwarden en terug, wonende te Dokkum, over de te Leeuwarden wonende trekschippers aan te schrijven 2 gecommitteerden te doen verschijnen op de Griffie, op Ma. 5-11-1821. 27-10-1821 5, Missive Burgem. Dokkum, in verband met de revisie van het Reglement Beurtvaat Dokkum-Leeuwarden, waarin wordt voorgesteld een conferentie van beide steden. 15-1-1822 2, Antwoord op Missive 9-1-1822. No.44. 26-1-1822 4, Voorstel Burgem. Dokkum tot een conferentie tot de revisie van het Reglement van het veer Dokkum-Leeuwarden. Voorgesteld wordt; Di. 3-12-1822 alhier. 16-11-1822 6, Missive Burgem. Dokkum in verband met de te houden conferentie. Zie Missive dezerzijds 18-12-1822. No.439» 30-11-1822 10, Aanbieding van herzien concept-Reglement der trek- schepen Leeuwarden-Dokkum. In Raad gebracht door Burgem. A8-2-1823 16

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 51