Door B. en in advies gehouden, en de officier Eekma, op wie de schippers zich beroepen, in B. en uitnodi gen voor inlichtingen. 24-8—1833 Rapport der Raads-commissie, die gerapporteerd heeft over de trekwegstollen Harlingen-Leeuwarden, aangaande een in hun handen gestelde mededeling van B. en W. van Dok- kumdat de trekschippers Dokkum—Leeuwarden en Dokkum— Stroobos zich niet wilden onderwerpen aan de Reglementen, en deze zelfs verbrand hadden. Commissie stelt voor Gouverneur te adviseren B. en aan te raden de belhamel der schippers een tijdlang te schor- s en Aldus besloten door Raad. R 23-7-1834 Toezending door Gouverneur van Missive van B. en van Dokkum aangaande het weigeren der trekschippers aldaar om bevelen op te volgen, en het nuttige, dat erin gelegen is de octrooien der bestaande veren weder in werking te brengen Door B. en in advies gehouden. 29-3-1834 Missive Gouverneur in antwoord op Missive dezer zijds 16-4-1834 No.269, aangaande het gevraagde uitstel omtrent het rapporteren in de zaak der Dokkumer trekschip pers. 19-4-1834 Rapport Raads-commissie, ingesteld bij besluit Raad R. 23-7-1834. 7 aangaande het trekveer Leeuwarden-Harlingen, over een klacht aan Z.M. door de trekschippers Dokkum- Leeuwarden en Dokkum—Stroobosom illegale concurrentie door de dorpsschippers Zij leggen cijfers over aangaande de financiële resultaten. Geadviseerd wordt, dat Leeuwarden en Dokkum samen het Re glement zullen uitbreiden met enkele artikelen. Besloten dit aan Gouverneur mede te delen. R 29-12-1834 (blz.485) Exploitatierekening der trekschippers Dokkum-Leeu— warden en terug van Mei 1832 - Mei 1834j Ontvang per jaar. Fl.6847,03 Uitgaaf, (paarden, stallingen, schepen, belastingen, zonder aankoop nieuwe schepen). 11 2871 ,20 Baten. Fl.3873,83 De successieve inkoopprijzen van de tegenwoordige eige naars bedragen een kapitaal van Fl.50.000,— De rente hiervan gaat nog af van de boten, zodat er weinig overblijft voor de schippers. Hiervoor maken de schippers op Leeuwarden per jaar 720 reizen. R 29-12-1834 blz488 Toezending door Gouverneur van verzoek der trek schippers Leeuwarden-Dokkum aan Ged. Staten, om toestem ming de verhoogde vrachtprijs per persoon voor het ruim ad Fi.0,45 en voor de roef ad Fl.0,60, die tot eind Dec. is toegestaan, te blijven vorderen. Door B. en gezonden aan B. en Dokkum, onder medede ling, dat alhier geen bezwaar bestaat. 7-10-1837 Terugzending door B. en Dokkum van het bovenge noemde, hun bij Missive dezerzijds 7-10-1837 No.711 toege zonden verzoek, onder mededeling, dat de Raad van Dokkum er mee acoord gaat, en verzoekt aan Ged. Staten gunstig te adviseren. Gunstig advies van B. en aan Gouverneur. 4-11-1837 Toegestaan door Ged. Staten. 2-12-1837 Toezending door Gouverneur van verzoek der gezamen lijke trekschippers Leeuwarden-Dokkum aan Z.M. om concessie voor een stoombootdienst tussen beide plaatsen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 59