Tevens met bericht van B. en W. Dokkum, B. en W. berichten, dat zij zich weinig voorstellen van de inwilliging van dit verzoek, maar er geen bezwaar tegen hebben Wel bestaat bezwaar tegen het verzoek de vergunning te ver lenen met uitsluiting van ieder ander, wat in strijd is met het recht van derden, en nadeling aan een niet zelden nut tige concurrentie. 22-8-1840 Beschikking Z.M. op het verzoek der trekschippers. (M. Dijkstra e.a.). 1-12-18^-0 Toezending door Gouverneur van verzoek der gezamen lijke trekschippers Leeuwarden-Dokkum aan Ged. Staten om vergunning voor een bepaalde tijd de verhoogde vracht van Fl.0,45 in het ruim en Fl.o,60 in de roef, die is toege staan tot 31-12-1842 bij Res. Ged. Staten 23-11-1837, te mogen houden. B. en W. antwoorden van oordeel te zijn, dat het verzoek kan worden toegestaan, niet alleen tijdelijk, maar perma nent 1-11-1842 Toegestaan door Ged. Staten tot 31-12-1847. 1 0-1 2-1 847 Missive Directeur van Politie in verband met hem toegezonden Missive van B. en W. Dokkum aan Ged. Staten, houdende verzoek om vast te stellen, dat van 1-4 tot 1-10 jaarlijks de Dokkumer trekschuit des namiddags 1 uur later, dat is te 5 u., van hier zal vertrekken. Door B. en W. in advies gehouden en ter inzage der leden. 13-6-1843 1 Ongunstig advies van B. en W. aan Gouverneur, in verband met bezwaar van de zijde der Commissarissen. 17-6-1843 Toezending door Gouverneur van verzoek der gezamen lijke trekschippers Leeuwarden-Dokkum aan Ged. Staten, om voor door deze te bepalen termijn de vrachtprijs Dokkum- Leeuwarden te mogen verhogen tot Fl.0,45 voor het ruim en Fl.0,60 voor de roef. B. en W. antwoorden, dat de Raad het verzoek gaarne ondersteunt, gelijk vroeger meermalen plaats vond, en zelfs van oordeel is, dat de verhoogde vracht niet slechts voor een bepaalde tijd kan worden toegestaan, maar bij voort during. R 4-11-1847 Toestemming verleend door Ged. Staten. R 2-12-1847 Trekschippers 1811 - 1813. Verzoek van Gerrit Olthoff, schipper, varende in de beurt Leeuwarden-Dokkum, om zijn y trekveer te mogen overdragen aan: Louw Sipkes, beurtman Leeuwarden-Amsterdam. Toegestaan, mits Louw Sipkes zijn veer op Amsterdam neer legt. M. 5-3-1811. 1814 en later. Verzoek van Halbe Hendriks Sonnega, wonende Vliet, om toelating als trekschipper Leeuwarden-Dokkum. Toegestaan. M. 14 3—1815. Verzoek van Halbe Hendriks Sonnega, wonende Vliet, om acte van toelating het veer op Dokkum, door hem gekocht van Wed. Rinse Semler, te bevaren. Toegestaan door Burgem. 11-3-1815 1 Verzoek van Gerrit Binnes Tichelaar om toelating het door hem gekochte halve trekveer Leeuwarden-Dokkum zelf te bevaren. Toegestaan door Burgem. 23-6-1821

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 60