262. de Commissaris verlof gaf met het Harlinger schip te varen. Verzoeke maatregelen te nemen. 22-11-1828 11. Toezending door B. en Franeker van 10 exemplaren van het nieuwe Reglement trekveer Franeker-Leeuwarden. In advies gehouden. 29-11-1828 .11. Door B. en teruggezonden, aangezien er nog enkele veranderingen in moeten aangebracht. (Missive 2-12-1808. No.956). 2-12-1828 5. Toezending der verbeteringen door B. en V. Franeker. Door B. en wederom ter verbetering naar Franeker ge zonden. 20-12-1828 11. Toezending door B. en V. Franeker van het vernieuwde Reglement. 24-2-1829 2. Toezending door Gouverneur van verzoek der trek schippers Franeker-Leeuwarden, om handhaving hunner rech ten, en om het vertrek van 's-nam. 5 u. te stellen op 4 u. en tevens de schippers van Tzum en Dronrijp te verplichten tol te betalen. B. en V. adviseren gunstig voor het vertrek van 4 u., daar het vertrek van 5 u. indertijd was bepaald alleen op ver zoek van Franeker, en adviseren tevens voor het betalen van tol door de schippers van Tzum en Dronrijp. 25-4-1829 3. Ged. Staten beslissen, dat het aan Leeuwarden en Harlingen wordt overgelaten om, indien zij menen dat er van rechtswege redenen zijn om van de passagiers der veer schepen op Tzum en Dronrijp gelijke tol te vorderen als door de personen, reizende met de trekschepen wordt betaald, zij dat recht kunnen doen gelden. In handen Secretaris- gesteld, om de Reglementen daarop na te slaan. 4-9-1829 2. Rapport Secretaris: In Reglement beurtveer op Tzum (1824) zijn wel de vracht prijzen vermeld, maar wordt geen tol genoemd, (vracht Fl.0,20) Van het beurtveer Dronrijp-Leeuwarden is geen Reglement, maar wel wordt gesproken van betaling van tol; de schip pers hebben in 1809 Fl.33,35, in 1810 Fl.31,75 betaald. Door B. en W. is bij Franekeradeel aangedrongen om in het Reglement beurtveer Tzum de tolgelden op te nemen, en bij Menaldumadeel op het samenstellen van een Reglement voor het beurtveer Dronrijp. 8-9-1829 11. Franekeradeel heeft bezwaar; bij elke tol wordt thans Fl.0,30 betaald. B. en zullen de tolman te Ritzumazijl horen. 16-1-1830 8. Toezending door B. en Franeker ter goedkeuring van besluit Raad aldaar, dat de schippers Franeker-Leeu warden des zomers weder als vanouds te 4 u. 's-namiddags (laatste vaart) van Leeuwarden zullen afvaren, inplaats van te 5 u Door B. en gebracht in Raad, die geen bezwaar heeft. 14_6-1831 4. R 16-6-1831 4. Goedkeuring door Ged. Staten. 8-7-1831 7. Medegedeeld aan Commissaris van Politie. R 11-7-1831 4. Mededeling door B. en Franeker dat, volgens de gemaakte bepaling, vanaf 1—8—1831 het namiddagschip te 4 u, inplaats van te 5 u. zal afvaren. 23-7-1831 1. Toezending door B. en ¥-. Franeker naar een voorstel van de Raad aldaar, tot uitbreiding van het Reglement voor het trekveer Franeker-Leeuwarden. In Raad gebracht. 8-4-1834 2. Voorstel Raad Franeker om aan het Reglement op het trekveer Franeker-Leeuwarden iets toe te voegen aangaande het tarief. Raad gaat hiermee accoord. Goedkeuring door Ged. Staten gevraagd. R 28-4-1834 5.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 63