269. Missive Commissaris Harlinger, Franeker en Bols- warder trekveer aangaande de zin van Art.36 van het Re glement van het beurtveer op Harlingen, waaromtrent ver schil is ontstaan met de Harlinger trekschippers. 2-7-1836 26. Missive B. en V. Harlingen, houdende verzoek om be richt te ontvangen aangaande de goedkeuring door Ged. Sta ten op de vorig jaar door de Raad dier stad goedgekeurde voordracht van de middelen tot herstel der trekveren. Door B. en in Raad gebracht. 27-5-1837 10. Verzoek Commissaris Harlinger trekveer om, even als aan die van het Sneker trekveer is toegestaan, voor afhuren van de roef Fl.0,25 te mogen berekenen inplaats van F1010. Door B. en toegestaan, in afwachting van een spoedige herziening van het Reglement; provisioneel en tot weder- opzeggens toe. 3-1 1-1838 14 Van het Reglement voor het trekveer Leeuwarden-Har- lingen van 14-4-1779 bepaalt Art.1, dat de trekschippers op dit veer moeten kunnen lezen en schrijven. 18-2-1843 11» Verzoek van de Commissaris der Harlinger, Franeker en Bolswarder trekveer om aan elk der Harlinger trekschip pers een Reglement van het veer af te geven, daar hij slechts 1 exemplaar bezit. Aangezien in het archief slechts 1 exemplaar aanwezig is, is door B. en V. besloten extracten hieruit, voorzover van toepassing op de schippers, aan deze uit te reiken. 3-8-1 84 4 12. Verzoek B. en Harlingen om mede te delen of er volgens oordeel B. en alhier ook behoefte bestaat aan een gelijke strafbepaling voor de trekschippers Leeuwarden- Harlingen als er bestaat voor die van Leeuwarden op Dokkum. In handen Raads-commissie(H. Bolman, ,Mr. J. Eekma, Mr. P.F. Martin). R 10-10-1844 2. Commissie deelt mede, dat in de strengste zin geen noodzaak bestaat voor een bepaling, indien de klachten alT leen gericht zijn tegen het vervoer van goederen voor re kening van 1, 2 of 3 personen met een particulier schip. Evenwel is een bepaling tegen misbruik wel van nut. Daarom wordt geadviseerd aan B. en van Harlingen voor te stellen een procuale bepaling te maken, evenals voor Dokkum en Leeuwarden. In advies gehouden en ter inzage voor de leden. r 7_n_i844 10. Door Raad besloten aan B. en Harlingen te berich ten dat Raad alhier, de noodzaak van een bepaling daarla tende, van oordeel is, dat deze moet worden gemaakt in over leg met B. en Franeker. R 21-11-1844 6. Verzoek der alhier wonenende eigenaren van het trek veer Leeuvarden-Harlingen om een jaarlijkse subsidie ad Fl.200,- ter instandhouding van het veer. In handen der Financiële Commissie gesteld. R 6-3-1845 4. Missive B. en Franeker aangaande de prenale be paling in het Reglement voor de trekschippers Leeuwardern- Harlingen. 26-9-1846 12. Mededeling door Ged. Staten in verband met het voor stel van Leeuwarden, Harlingen en Franeker tot opneming van een prenale bepaling in de reglementen der trekveren Leeu- warden-Har1ingenHarlingen-Franeker en Franeker-Leeuwarden dat er bezwaar is hieraan te voldoen, aangezien deze bepa ling, als vallende in de termen van Art.153 der Grondwet en van Art.270 van het Reglement op het bestuur der steden in deze provincie, bij Plaatselijke Verordening kan worden samengesteld, zodat moeilijkheden kunnen worden voorkomen. Door Raad besloten bij de verdere behandeling volgens dit besluit te werk te gaan. R 19-11-1846 2.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 70