Inzending door Commissaris van Politie van vonnis, op 30-^-1828 genomen tegen de Harlinger trekschippers Hendrik Eichelaar en Machiel IJlstra, wegens het niet voor handen hebben in het schip van de publicatie van 6-3-1827# De overtreding is geconstateerd door de agent van politie De Lang. Door B. en in advies gehouden of hem al dan niet een be loning zal worden toegekend. 10-5-1828 15 Beloning van Fl.10,- toegekend. 13-5-1828 11 Op 5-6-1828 is aan de Harlinger trekschippers provi- sioneel__toegestaan om, neginnende heden, op de dagen der af vaart der stoomboot "De Onderneming" te Harlingen, zij na Di., Do.en Za. te half vier van hier een schuit te doen af varen, waarvoor 2 paarden. 7-6-1828 8 Missive B. en W. Harlingen dienaangaande. Afgedaan. 1^-6-1828 9 Toezending door Gouverneur van verzoek van de Direc teur der Amsterdamse Stoombootmaatschappij, om toestemming indien de schippers Leeuwarden-Harlingen niet te vinden blijken voor een billijk contract voor aan- en afvoer naar de boot op Amsterdam, daarin te voorzien door een contract met andere veerschippers, b.v. Harlingen-Franeker of Har- lingen-Dokkum. B. en antwoorden, dat nadere gegevens noodzakelijkzijn ter beoordeling of het verzoek niet strijdig is met de be langen der marktschippers Leeuwarden-Harlingen. 29-7-1828 1 Verzoek der trekschippers Leeuwarden—Harlingen om op de dagen van aankomst der stoomboot te Harlingen van daar te 5 u. inplaats van te k u. te mogen vertrekken, daar anders de barge hun bedrijf kan ten gronde richten. Door B. en in advies gehouden. 10-7-1829 16 Besloten eerst de mening van B. en V. van Harlingen te vernemen. 18-7-1829 6 Missive B. en Harlingen dienaangaande. Door B. en alhier in advies gehouden. 28-7-1829 6 Toezending door B. en Harlingen van een verzoek van Gerben en Jan de Vries, trekschippers Harlingen-Leeu- warden, wonende aldaar, om toestemming een nieuwe jaag schuit in de vaart te brengen, met 1e en 2e roef en ruim. Tarief 1e roef Fl.0,20 boven gewone vracht roef en F11- meer voor afhuring. Alvorens een beslissing te nemen vragen B. en nadere in lichtingen, o.m. of de schuit is gebouwd onder toezicht van Van Loon. 31-7-1830 Missive van F.N. van Loon dienaangaande. In advies tot antwoord van B. en Harlingen is gekomen. 3-8-1830 3 Missive B. en Harlingen met inlichtingen. In advies gehouden, daar op Ma. 9-8-1830 de verzoekers komen met de nieuwe jaagschuit ter bezichtiging. 7-8-1830 8 Het blijkt dat de schuit niet voldoet aan het model, Voor ditmaal zal dit over het hoofd worden gezien. In 't vervolg mogen alleen achepen worden gebruikt, die vol doen aan het overeengekomen model. Er mag geen hoger tarief worden ingevoerd. Dit wordt geantwoord aan B. en Harlingen. 10-8-1830 3 Mededeling door B. en Harlingen, dat de trek schippers Harlingen-Leeuwarden verzocht hebben de beurt van 's-morgens 9 u# aldaar en 's-middags 1 u. van hier te mogen laten liggen, waartegen aldaar geen bezwaar is. B. en doen onderzoek bij de schippers alhier. 7-1-183^ 7 Mededeling door B. en Harlingen van de keuring van een nieuw trekschip van de schippers: Nutte Jans Hoede- maker en Gerben Sijbes de Vries, zomede van het door hen ge daan verzoek een gedeelte van het ruim door een licht houten beschot te mogen afzonderen. B. en antwoorden dat hiertegen geen bezwaar bestaat. 111-6-I83U 15

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 75