280. Mededeling door Commissaris van Politie, dat de schippers; Nutte Hoedemaker en Frederik Giel van het trek- veer Leeuwarden-Harlingente *4 u. 's-morgens van Harlingen afgevaren, hier te laat zijn aangekomen. Geen maatregelen genomen door B. en W., in verband met ver ontschuldiging gedaan tegen Commissaris van Politie. 20-11-18*41 22. Missive Commissaris Harlinger trekveer, houdende be klag over brutale bejegening op 22-2-18*42 door de schipper Roel Eygelaar, 's-morgens te *4 u. bij de afvaart. Schipper in vergadering van B. en V. op Di. 8-3-18*42 in tegenwoordigheid van Commissaris berispen. 5-3-18*42 20. Adres van H.S. Hebbes, gecommiteerde der trekschip pers Leeuwarden-Harlingen, zich opnieuw beklagende over het nadeel hen toegebracht door de barge, waarover reeds eerder is geklaagd, zonder resultaat. B. en W. antwoorden dat moet worden verwezen naar de door Z.M. genomen beschikking, waarvan hun indertijd afschrift is gezonden. Nog onlangs zijn de belangen der adressanten door B. en W. opnieuw behartigd, bij het verzoek tot overdracht der barge, waarop nog geen beslissing is ontvangen. 12-*4~18*42 *1. Missive Commissaris van Politie, in verband met door B. en V. toegezonden Missive van de logementhouder C. Pelle alhier. Punt 2 wordt door B. en in advies gehouden. Vat de opmerkingen aangaande punt 1 en 2 betreft, hieraan wordt gevolg gegeven. 30-*4-l8*42 10. Verzoek der trekschippers Leeuwarden-Harlingen om tegemoetkomingen bij de tegenwoordige achteruitgang van hrun bedrijf en de duurte van het hooi. In handen gesteld der Commissie, die vorig jaar ook een der gelijk verzoek kreeg te behandelen. (Mr. J. Eekma, N.J. Dirks en H. Bolman) R 11-8-18*12 7. Afgewezen. R 8-9-18*12 5» Missive Commissaris Harlinger trekveer, houdende ernstige klacht over het gedrag der schippers: Nutte Hoede- maker en Nicolaas Giel op 2*1-8-18*12. Verzoeke maatregelen te nemen. Door B. en V. bericht aan B. en V. Harlingen met verzoek na onderzoek maatregelen te treffen. (Missive dezerzijds 30-0-18*12. No.16/729). 27-8-18*12 10. Antwoord van B. en V. Harlingen aangaande plichts verzuim van schipper N. Giel. 10-9-18*12 6. Toezending door B. en W# Harlingen van een bij hun ingekomen adres van de Franeker en Leeuwarder trekschippers, waarin de ongunstige toestand wordt te kennen gegeven, ont staan door het inleggen van onderscheidene postwagendienst, met verzoek maatregelen te nemen. B. en V. van Harlingen stellen voor om aan de adressanten te berichten, dat zij hun best zullen doen bij onderlinge overeenkomsten een plan te beramen ter vermindering van het aantal schepen op de voet, gelijk nader wordt ontwikkeld. In handen Raads-commissie(H. Bolman, Mr. J. Eekma, Mr. P.F. Martin). R ij_5_i8*43 2. Rapport dezer Commissie: De klacht is, dat de postwagendiensten de schippers concur rentie aandoen, maar ook, dat vele personen over de nieuwe straatweg naar Franeker en Harlingen te voet gaan. De Commissie betwijfelt of vermindering van het aantal sche pen door concentratie tot verbetering zal leiden, daar toch de eigenaars der verkochte schepen ook weer moeten leven, en dus een gedeelte van de inkomsten der bestaan blijvenden moeten ontvangen. Aangezien er geen klacht bij B. en V. van Leeuwarden is in gekomen, en verder de Commissie geen remedie weet, wordt voorgesteld B. en V. van Harlingen te verzoeken, indien mogelijk, een plan tot herstel aan te bieden. Door Raad besloten dit te verzoeken aan B. en Vm Harlingen. R 8.6.18*43 1*4.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 81