Bericht B. en W. Harlingen, dat zij Dirk Ages Zeil maker bij provisie hebben benoemd tot trekschipper Harlingen- Leeuwarden, inplaats van schipper Jorna. B. en gaan hiermede accoord, 22-10-1842 7 Mededeling B. en W. Harlingen, dat door hen is be noemd als trekschipper, voor de trekschipper N. Hoedemaker: Johannes Tuinstra, Medegedeeld aan Commissaris van Politie en Commissaris Har- linger Veer. 19-11-1842 10 Verzoek van Johannes de Vries, kuipersknecht, wonende Vliet alhier, om toelating als schipper Harlingen-Leeuwarden Door B. en besloten in verband met Art.10 van het nog be staande Reglement van 14-4-1779* houdende, dat deze schippers moeten kunnen lezen en schrijven, wat met verzoeker niet het geval is, hem aan te stellen onder voorwaarde, dat hij binen 6 maanden aan Directeur van Politie doet blijken, dat hij behoorlijk kan lezen en schrijven, en dat zijn medeschipper Nutte de Boer zich inmiddels verantwoordelijk stelt voor be hoorlijke waarneming dezer betrekking. Berichten aan Directeur van Politie en aan Commissaris Har- linger Trekveer. 18-2-1843 11 Door B. en V. op diens verzoek Johannes Bulthuis toe gelaten als trekschipper Leeuwarden-Harlingen. 25-2-1843 13 Bericht Directeur van Politie, dat Johannes de Vries, aangesteld als trekschipper, onder voorwaarde, dat hij bin nen 6 maanden zou leren lezen en schrijven, hieraan niet heeft voldaan. Hij verklaarde eerst korte tijd van zijn zwager onderwijs te hebben gehad, maar toen deze was vertrokken, had hij de zaak laten lopen, daar hij wegens de geringe verdienste als trekschipper geen geld voor onderwijs kon uitgeven. Door B. en ontboden in de vergadering van Dia.s. om hem nader te horen. 25-8-1843 8 Door B. en V. termijn verlengd tot 1-4-1844. 9-9-1843 11 Door B. en V. toegelaten als schipper Leeuwarden- Harlingen; Constantinus Bakker, gardenier alhier. Medegedeeld aan Directeur van Politie, Commissaris Har- linger Trekveer en B. en Harlingen. 4-11-1843 11 Mededeling Directeur van Politie, dat Johannes de Vries, voorwaardelijk aangesteld als trekschipper Leeuwarden- Harlingen, niet heeft voldaan aan de voorwaarde lezen en schrijven te leren. Benoeming ingetrokken per 1-5-1844, 6-4-1844 10 Verzoek der Harlinger trekschipper Johannes de Vries om nog 1 jaar uitstel om lezen en schrijven te leren, en zolang met behulp van zijn medeschipper Nutte de Boer nog als trekschipper te mogen continueren. Door B. en wegens de bijzondere omstandigheden het be sluit van 6-4-1844. 10 herzien, en verzoek toegestaan. 4-5-1844 12 Door B. en ¥ijbrandus Jentjes Jorna alhier op zijn verzoek aangesteld als trekschipper Leeuwarden-Harlingen. 31-8-1844 13 Verzoek van ¥ed. ¥iemers alhier, eigenaresse van een half trekveer Leeuwarden-Harlingen, om dit veer door de ge- commiteerde schipper Roel Eigelaar te doen bevaren. Toegestaan. 26-4-1845 15 Mededeling Directeur van Politie, dat de Harlinger trekschipper Johannes de Vries, die een jaar uitstel had ontvangen om lezen en schrijven te leren, bij een onder zoek blijk gaf practisch niet te kunnen lezen, terwijl een proeve van zijn schrijven wordt toegezonden. Toelating ingetrokken. 3-5-1845 7 In verband met klachten tegen de trekschipper Fedde Houtstra aangaande misbruik van sterke drank, onzuiverheid etc., deze uit zijn betrekking door B, en ontzet. 7-5-1845 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 89