296. Klacht van J.H. Doodkorte c.s., allen schippers Leeu warden— Sneekdat de schippers Sneek—Dokkum te Leeuwarden graan laden, wat hun toekomt. B. en V. hebben, aangezien de schippers Sneek-Dokkum geen octrooi hebben te Leeuwarden te laden, en er bovendien op marktdagen bij de Koornbeurs een schip op Sneek ligt, ten gerieve van de kooplieden aldaar. Commissaris van Politie opgedragen om hiertegen maatregelen te nemen. 31-3-1821 11. Verzoek van B. en W. Sneek om, tijdens het tegenwoor dige hoogwater, zolang de Dillezijl gesloten is te zorgen, dat^daar steeds een trekschuit is, die de van Sneek aange voerde reizigers en goederen kan overnemen. 12-2-1825 3» Missive B. en Sneek dat door hen, in verband met het hoge water, toestemming is gegeven dat de Sneker schip pers slechts 1 x per dag naar Leeuwarden varen; 's-morgens 6 u. heen, s-middags 2 u. van Leeuwarden. Verzoeke voor de Leeuwarder schippers hetzelfde te bepalen. 5-3-1825 li». Mededeling B. en W. Sneek in antwoord op Missive dezerzijds 17-3-1825 N0.1U5» dat de treksch ippers op Leeu warden met 21-3-1825 weer gewoon zullen varen. 19-3-1825 5. Toezending door B. en V. Sneek van een verzoekschrift van Cornelis en Hendrik van der Fleer, vellenbloters en koop lieden aldaar, om de vracht van schapenvellen met het trek- veer Leeuwarden-Sneek verminderd te krijgen. Door Raad Sneek wordt voorgesteld; 2^ cent voor minder dan i» 1 stuks, 1^ cent voor k 1 stuks of meer. Door B. en V. in Raad gebracht. 22-12-1827 2. Door Raad alhier wordt voorgesteld; tot 10 stuks 2y cent, boven 10 stuks 1^ cent. Het antwoord van Sneek eerst afwachtenvoordat het besluit aan Ged. Staten wordt gezonden. R 7-1-1828 i». Raad Sneek gaat accoord. Aan Ged. Staten zenden. i5_;_i828 7. (R 28-1-1828 11. Toezending door B. en V. van Sneek van enige opgaven omtrent het Sneker tolhuis bij deze stad. Aan Gouverneur opgegeven. 21-6-1828 5. Mededeling B. en Sneek dat de Raad aldaar, in het belang der trekschippers op Leeuwarden, besloten heeft de afvaart aldaar 's-morgens te 9 u.inplaats van te 7 u. vast te stellen. B. en V. alhier accoord. 26-7-1828 6. Medegedeeld aan Raad alhier; deze gaat daarmede accoord. R 5-8-1828 k. Goedkeuring door Ged. Staten. R 1-9-1828 2. Verzoek der gezamenlijke trekschippers Sneek-Leeu- varden aan Ged. Staten om verhoging van de vrachtprijs van schaaps- en lamsvellen. Door B. en V. naar Sneek gezonden met voorstel te berichten, dat de vrachten door beide besturen in overleg zijn samen gesteld en dat zij zich hadden moeten richten tot deze beide besturen. 23-9-1828 1. B. en V# Sneek verenigen zich met de inhoud van Mis sive dezerzijds 23-9-1828. No.761. 30-9-1828 6. Verzoek der trekschippers Leeuvarden-Sneek om op de eerstdaags invallende 5 koemarktdagen een schuit van hier te doen afvaren te 3 u» 's-morgens en van Sneek te 3 uur s-namiddags Het gevoelen van B. en "W. van Sneek gevraagd. 16-10-1832 8» Toegestaan gedurende de 5 dagen van de najaarskoe— markt te Sneek. 20-10-1832 16.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 97