298 Aan Ged. Staten machtiging gevraagd om op Begro ting 1837 uit te geven; 17 weken k Fl.50,- per week is Fl.85,-» over het tijdvak van 20-5 tot 1^-9-1837. R 18-11-1837 7a Verzoek der trekschippers Leeuwarden—Sneek om toe stemming tijdens de 5 dagen de najaars-koemarkt te Sneek 's-morgens 3 u. een extra schip van hier in te leggen, ver trekkende van Sneek te 3 u. s-namiddags. Verder om tijdens Dec,, Jan. en Febr. slechts met 1 schip behoeven te varen. Beide verzoeken voor dit jaar en voor volgende jaren. Door B. en het eerste toegestaan, ook voor volgende ja ren. Het tweede idem, met dien verstande, dat vanaf 1-12 tot 15-2 van beide plaatsen slechts 1 schip zal afvaren; te 9 u. 's-morgens. Behalve Di.dan 's-morgens k u. een schip van hier en Vr. dan 's—morgens *1 u. een schip van Sneek. Verder jaarlijks afkondiging in de Leeuw. Courant. Zie Missive 1*1-1 1-1837. No.806. 11-11-1837 13. Door B. en van Sneek tot wederopzeggens ver gunning verleend. 25-11-1837 6. Verzoek der Sneker trekschippers aangaande de ruimte hunner roeven en ruimen en de ligplaats voor hun schepen. Provisioneel door B. en in advies gehouden. 13-IO-I838 18. Inzending door Commissaris van Politie van afschrift van vonnis door Rechtbank tegen de trekschippers Leeuwarden- Sneek Rienk Blijstra en Haring Jans Kragt, wegens over treding van Art.33 van het Reglement. 16-12-1839 15» Toezending door Commissaris van Politie van proces- verhaal tegen de Sneker trekschippers V. de Ruiter en J. Repko, onder overlegging van een afschrift der hiervan met de Officier van Justitie gevoerde correspondentie, hou dende, dat er geen termen bestaan deze trekschippers in rech ten te vervolgen. In advies gehouden door B. en tot het antwoord van Ged. Staten aangaande de bestaande octrooien is gekomen. 21-12-1839 11. Missive van de Commissaris van het Harlinger, Frane- ker en Bolswarder veer, houdende klacht tegen de Sneker trek schippers Repko en de Ruiter, wegens overtreding van Art.39 van het Reglement op het trekveer Sneek-Leeuwarden. In handen Commissaris van Politie gesteld. 13-6-18*10 15. Missive van Commissaris trekveer Harlingen, Franeker en Bolsward, houdende, dat de Sneker trekschippers Repko en de Ruiter op 8-6-18*10 Art.39 der Instructie hebben overtre den, door opzettelijk de Harlinger schippers, die des Ma.- morgens te 9 u. van hier moeten afreizen, een nadeel van Fl.15,- vracht toe te brengen wegens het niet op tijd be stellen van 150 tonnen boter, door hen van Sneek meegebracht, aan het adres van de makelaars Repko en Vriesema te Har- 1ingen. Door B. en W. besloten de Sneker schippers te verplichten tot vergoeding der Fl.15»- schade aan de Harlinger schippers. 23-6-18*10 19. Verzoek der trekschippers Leeuwarden-Sneek om toe stemming elke Di. inplaats van te 4 u. te 5.30 u. te mogen afvaren, en terug van Sneek 's-middags te 3 u« inplaats van 4 u. Geen bezwaar hij B. en mits B. en van Sneek, aan wie eveneens vergunning moet worden gevraagd, geen bezwaar hebben. 9-7-18*12 16. Toesending door Gouverneur van een verzoek der ge zamenlijke schippers Leeuwarden-Sneek, zich beklagende over de willekeurige handelingen dér in deze provincie gevestigde Friese Meer- en Kanaal Stoomboot Maatschappij etc., met ver zoek om bescherming en handhaving in hun goed recht. In handen Directeur van Politie gesteld. 17-12-18*12 8.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 99