als het om sparen gaat FA. ALEX COPINI Alles aardgas wat de klok slaatl Houten gereedschap vindt nog a 11 ij d gretig aftrek JUWELIER Gas - convectoren 'T KLEINE KRANTSJE Firma A. Miedema &Zn specialisten Polsstok 0) <D cn <L> "D ~o JD cn Q co <L> <D cn Brillont Goud Zilver Gero Cassettes e Uurwerken e Omega dealer voor kamerverwarming Amerikaanse Centrale Verwar mingsketels Hydrotherm met 25 jaar garantie Plint- en Radiatorenverwarming en last but not least Amerikaanse Gasboilers Fabr. A. O. Smith: een omwenteling op dit gebied! MEER DAN 1000 BANKEN EN BIJKANTOREN aangesloten bij de coöperatieve centrale raiffeisen-bank te utrecht Van de fa. A. Miedema en Zoon aan Camstraburen zou men kunnen zeggen, dat ze met één been in het verleden en met één been in de toekomst staat. Dit bedrijf is het centrum van houten landbouwgereedschappen in Friesland geworden en door het feit, dat het praktisch het enige is, is er nog wel wat te verdienen in har ken, houten schoppen, stekeltrekkers, jukken en sleggen. Wie zou denken dat dit het enige gereedschap is, dat het bedrijf maakt, heeft het mis. Van alles wat er ge maakt wordt, is geen lijst op te maken. Elke lijst zou te summier zijn, omdat de fa. A. Miedema en Zn. alles maakt, wat er gevraagd wordt. Het bedrijf wordt nu gedre ven door de heer Freerk Mie dema, die zijn vöder opvolgde in deze zaak, die nu ongeveer een halve eeuw oud is. Onder het naamvignet van de firma staat thans „Machinale hout bewerking", maar eigenlijk moest er staan: „Mast-, blok-, pompmakerij en draaierij", de oude benaming van vroe ger. Het woord machinaal dekt echter nu ook nog niet helemaal de lading. In een bedrijf waar zoveel verschil lende houten gereedschappen gemaakt worden is het hand werk nog lang niet uitgeban nen. Het zijn allemaal geen courante artikelen meer en ze verschillen onderling zoveel in vorm, dat er eenvoudig geen machines voor gemaakt kunnen worden. De heer Mie dema heeft veel plezier in dit soort werk. In vele gevallen is het de mensen uit nood hel pen: want waar kan men bij voorbeeld nog een vorm vin den voor schapenkaas, een juk, zichthoutjes of onderde len van een houten pomp? In al deze gevallen is de firma Miedema de reddende engel. „Er zit variatie in ons werk", zegt de heer Miedema. Polsstokken vormen ook een onderdeel van de wonderlijke sortering van dit bedrijf. De normale stokken worden ge draaid in de machine. De polsstokken voor de provin ciale kampioenschappen in Winsum, worden echter met de hand gemaakt. En dat is geen kleinigheid. De 8 meter 20 lange stokken zijn zeerbe- werkzaam. Het is moeilijk te zeggen hoe groot de jaarlijkse omzet is van deze artikelen. Daar is geen staat van bij te houden, omdat het al te grote schom melingen laat zien. Het ene jaar komt er geen enkele boer om zichthoutjes voor het graan, maar het volgend jaar, als het weer slecht is en de rogge en haver bijna plat te gen de grond liggen, zodat de combine zijn werk niet goed kan doen, dan stromen de aanvragen binnen. Een ander artikel is het juk. Wie zou in vredesnaam nog zo'n ding ge bruiken. Wij weten het ook niet, maar dit jaar zijn er toch nog maar 75 de deur uit gegaan. Behalve de boer, ge bruikt de man in de dorpsop tocht dit handige voorwerp ook of kinderen, die dan spe ciaal een op maat gemaakt krijgen Houten schoppen? Jaarlijks gaan er altijd nog een paar honderd! De Zuid Oosthoek is in deze de grootste afne mer. Houten vloeren lenen zich het gemakkelijkst voor een houten schop, vooral als er graan mee geschept moet worden. Het kindercircus Sa- ranti is ook al eens door de fa. Miedema uit de nood ge holpen. Men had al tien fa brieken afgebeld met de vraag of ze geen houten holle bal met een doorsnee van 70 cm konden leveren. Overal kre gen ze nul op het request, totdat ze op Camstraburen aanklopten. Een houten molleval is ook nog niet helemaal uit de mo de. Voor deze vallen bestaat zelfs Engelse belangstelling. Laatst is er nog een partij naar een biologisch centrum gegaan. Het voordeel van een houten flap is namelijk, dat men de dieren levend vangt. Zo zijn er tientallen gereed schappen of onderdelen van gereedschappen, die bij deze firma nog voorradig zijn en nog altijd gevraagd worden. „Het vak is veranderd", zegt de heer Miedema, „maar er is en blijft voorlopig nog wel be hoefte aan iemand die een lingen maakt in deze bran che". Mastmaken is ook nog een belangrijk onderdeel in dit kerngezonde bedrijf. Waren het vroeger de schippers van de skütsjes, die met hun ka potte spulletjes bij de mast- makerij kwamen, nu zijn het de schippers van trotse BM'- ers, boeiers en andere plezier vaartuigen. Het maken van een giek of gaffel vereist nog veel handwerk en vakman schap. Zo is deze oude tak van dit bedrijf, ook in deze tijd door derecreatie weer le vend geworden. Anrt/WWWVWWWXArtrt Het pand, dat in onze stad als het oudste nog bestaan de woonhuis doorgaat, staat binnenkort in de stei gers. Iedereen kan nu nog zien hoe dit oude huis in de volksmond „Dte Gladde Gevel" gevaarlijk te gen de aangrenzende percelen van de Ossekop en de Oude Oosterstraat aanleunt. Over een maand zal de restauratie beginnen onder leiding van architect Baart. De kosten van deze verbouwing zijn geraamd op niet minder dan 125.000. Onderzoekingen hebben aan het daglicht gebracht, dat dit huis nauw verband houdt met het pand, waar in de firma Haak gevestigd is. Niet alleen van bin nen maar ook van buiten tonen ze overeenkomsten. Het is dan ook de bedoeling dat beide panden tege lijk verbouwd worden. Ze zullen in hun oude glorie herrijzen, hetgeen inhoudt, dat de Ossekopgevel weer drie ramen krijgt met roeden. Een zelfde metamor phose is toegedacht aan het pand no 4 in de Oude Oosterstraat, het pand dus van de firma Haak. De Voorlopige lijst van Monumenten, waarin „De Gladde Gevel" voorkomt, zegt er het volgende van „Boven de benedenvensters bevinden zich twee ge vlochten segmentbogen van groene en gele steen. Het pand heeft een spitsbogige ingang van profielsteen. De vroeger groen verglaasde baksteenen zijn thans groen geverfd." Het zijn deze stenen, waaraan het huis zijn naam dankt, een naam die hij -straks weer met ere zal dragen Deze foto van „De Gladde Gevel'' is al even geleden gemaakt. Toen zaten er nog geen planken voor de ramen en werd er aan een restauratie zelfs nog niet gedacht. <L> V) 'd O O <D <D <0 to L_ D C O PEPERSTRAAT 11 - TELEFOON 26880 - LEEUWARDEN Bezoekt onze stands 21 en 22 op de tentoon stelling ,,In Holland staat een huis"

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1964 | | pagina 11