Ons zoekplaatje Foto's gevraagd Verschijnt eenmaal in de veertien dagen - fl. 2.90 in een half jaar 'T KLEINE KRANTSJE TROMP'S BAKKERIJEN J. v. d. HEIDE, Boeierstraat 17 Mej. J. WESTRA Rest. „Bodega" - Siep Roodhof en echtg. Fam. S. J. v. d. MEIILEN, Spanjaardslaan 2 Fam. Boekema De tragedie van Ouwe Tietsje Tragisch einde Verslonden Verkeersproblemen Verkeersveiligheid Een borreltje kost U minstens 50 cent Een goeie sigaar kost U minstens 30 cent Een sigaret kost U minstens een dubbeltje Begin het nieuwe jaar energiek en abonneert U zich nog voor de klok van twaalf Bel 20302, of schrijf een briefkaartje: 't Kleine Krantsje, Vred. de Vriesstraat 1 Een verhaal als dat van OUWE TIETSJE kost U niet meer dan EEN EN EEN KWART CENT wanneer U op 't Kleine Krantsje bent geabonneerd Ja, beste speurders van 't Kleine Krantsje, dat was twee weken geleden even een op gave, heDe ventilator, die wij in dit rubriekje afdruk ten moest gezocht worden bij het adverterende Makelaars kantoor F. Popma L.zn. aan de Harlingersingel, hoek Har- lingerstraatweg. Het apparaat zit daar boven een van de ra men aan de kant van de Har lingersingel. Gemakkelijker te vinden was het wapentje van Leeuwarden, dat ditmaal voorkwam in de advertentie van het Automobielbedrijf Eh. gelsma en Wijnia. Winnaar van de traditionele boekenbon van vijf gulden werd de heer A. Bontekoe, Rameaustraat 3 in Leeuwarden. Ook het probleem van deze week zal niet eenvoudig op te lossen zijn: bij welke adver teerder, voorkomend in dit nummer van 't Kleine Krants je, heeft onze fotograaf het hierbij afgedrukte gevelfrag ment gefotografeerd? Eh in welke advertentie komt nu dit wapentje van Leeuwarden voor Weer stellen wij een boeken bon van vijf gulden beschik baar, weer zullen de oplos singen voor de volgende week woensdag (6 januari) bij ons binnen moeten zijn. In het vorige nummer van 't Kleine Krantsje hebben wij al even dank gebracht aan de tientallen lezers, die ons in de achter ons liggende maanden hebben verblijd met oude foto's van Leeuwarden, prentbriefkaarten, bladen als Fryske Groun, kranteknipsels en andere zaken, die wellicht nog eens voor 't Kleine Krantsje kujnnen worden gebruikt. Voor we het weten zal het straks weer voorjaar zijn dan barst de op ruimwoede los en wordt er weer heel wat weggesmeten. Denkt U, voor U zou besluiten oude foto's of prentbriefkaarten in het vuilnisvat te gooien, even aan 't Kleine Krantsje als U wilt. Met het afdrukken in 't Krantsje van een foto), waar1 U geen waarde meer aan hecht, kunnen we misschien duizen den ouwe Liwadders een groot genoegen doen. En denkt U vooral niet, dat het toch wel niks voor 't Kleine Krantsje zal zijn: de deur staat altijd voor U open 'i Kleine Krantsje Vredeman de Vriesstraat 1 Telefoon 20302. Wij wensen allen een gelukkig 1965 toe Franklinstraat 1719 Tel Auke Stellingwerfstraat 8 Jac. van Akenstraat 32 Nieuwestad 81 25023 Tel. 23238 Tel. 23664 Tel. 24320 EXPEDITIE en VERHUIZINGEN wenst zijn geachte clientèle en kennissen een voorspoedig nieuwjaar Med. gedipl. pedicure Verkorteweg 20 Tel. 22871 wenst geachte clientèle een gelukkig en voor spoedig nieuwjaar COPIEERINRICHTING „FEDDE DIJKSTRA" J. J. Touwen - Eewal 51 B - Leeuwarden Telefoon 26684 p.f. wenst allen een gelukkig nieuwjaar wenst familie, vrienden en bekenden een gelukkig 1965 TH. VVEDA Rijwielhandel Sacramentstraat 7 - Telefoon 25495 wenst familie, clientèle en kennissen een voor spoedig nieuwjaar Café-Restaurant FRIESLANDHAL annex Rondvaartbedrijf Langemarktstraat 28, wenst allen een gelukk;g en voorspoedig 1965 Wij wensen onze clientèle vrienden en bekenden een voorspoedig De Ruiter weg Cambuurpleln Tel. 89444 CS Hfnen) Vervolg van pag. 9 Bolsward en in Leeuwarden. Bij de tiende volkstelling in 1920 werd ze ambtshalve opgenomen in het Leeuwar der bevolkingsregister ze zat toen in het Logement van Aaltsje van der Brug in het Sint Jobsleen en verkeerde er in het gezelschap van andere kleurrijke figuren als Jentsje Tit, de Motbal, Luuzemietje, Naatje en de Poepappel. In maart 1921 werd ze inge schreven in Oudega, Wym- britseradeel, in september van dat jaar was ze weer in Leeu warden, van november '24 tot juni '28 konden de Bolswar- ders Tietsje weer dagelijks begroeten en na nog een ver blijf van een jaar in Bols ward (december '29-december '30) trok Tietsje nogmaals en nu voor het laatst naar Leeu warden. In niets leek ze nu meer op de flinke vrouw, die ze vroe ger was geweest: het over vloedig gebruik van sterke drank maakte Ouwe Tietsje tot een vervuilde stakker, die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat door de straten zwierf, asvaten leegde en wat eetbaars bedelde en hier en daar graag een dikke si gaar opdeed. Gewoonlijk sliep ze in een lo gement in de Boterhoek, maar ook wel eens in de open lucht of op een plaats, die haar prettiger leek, zoals op de achterbank in de auto van de arts aan de Willemskade toen dokter 's morgens in z'n wagen stapte, begreep hij er niets van, dat er zo'n drank lucht hing Contact met de kinderen was er in deze tijd al niet meer: zoon Jan was als mijnarbei der in Limburg terecht geko men, dochter Iefke trouwde een spoorman, die later in het westen van het land sta tionschef werd. „Die kinne verrekke!" zei Tietsje, wan neer men haar vroeg, hoe het met haar kinderen ging. Jarenlang bleef Ouwe Tietsje in Leeuwarden zo de bekend ste van alle typen van de straat, tot een tragisch onge val aan dit tragische leven een einde maakte. Op de 5e au gustus 1937 een donderdag zwierf Tietsje door de Schrans. Zonder op het ver keer te letten stak ze plotse ling ter hoogte van de garage van de L.A.B. de rijweg over en werd door een vrachtauto geschept. In bewusteloze toe stand werd de oude vrouw naar het Stadsziekenhuis ver voerd. Zonder bij kennis te zijn gekomen blies ze daarop zondag de 8e augustus de laatste adem uit de dag er voor was ze drie en zeventig jaar geworden. Een paar dagen later mar cheerde er een colonne jonge padvinders over de Troelstra- weg- in de richting van het sportterrein Sonnenborgh. Het was in de tijd van de Jam boree en ze moesten het be kende Jamboreelied zingen. Maar dat deden ze niet. De schelmen zongen dit: „Jam op brood jam op brood en Ouwe Tietsje, die is dood Misschien doet het u genoe gen te weten, dat Uw Kleine Krantsje hier in de familie kring verslonden wordt. De artikelen zijn vaak kostelijk; van het laatste verhaal over De Brandende Fakkel hebben we gesmuld. Weet U, dat „Jan Zondernaam" ook eens brand heeft gehad in een kippenfok kerij aan de Stiensterstraat- weg? Amsterdam Mr. J. A. Versluis Bewoonster van Westerplan tage zag drie keurig-geklede- dames-van-buiten zich door de Torenstraat spoeden in de richting van de O'ldehove. Hoorde ze een van de drie, kennelijk aan het eind van haar krachten,'vragen: „mut- te we nou nog ver lope om dat ouwe kreng te zien?" Bij de eerste oogopslag was te zien, dat niet alle verkeers tekens op de voorpagina van 't vorige Kleine Krantsje juist waren afgedrukt. Maar welke waren fout, welke goed? Zelfs vele ervaren automobilisten bleken niet een twee drie te kunnen zeggen, waar precies de fouten zaten! Die zijn er door enkele honderden le- zels toch uitgehaald: wij kregen keurige staatjes, waar. in alle fouten werden opge somd. De prijs een boek gaat naar de heer F. Kuitert, Geraniumstraat 77, 1/ceuwar- den.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1964 | | pagina 11