FRIESLAND LAAT OQ QOOOOQO ROLLEN VERVOLG VERHAAL 'T KLEINE KRANTSJE 10 Hebben we de vorige maal met tranen in de ogen afscheid moeten nemen van de populaire voetbalvereniging L.V.V., die na een succesvol bestaan eenvoudig door een tekort aan leden moest wor den geliquideerd, nu gaan we de zonni ge kant van de voetbal weer bekijken, want die was er in die goeie ouive tijd toch ook! Meer dan nu zouden we willen zeggen, want hoe veel gemoedelijker, hoe veel gezelliger was alles toen. Aan zware mentale voorbereidingen, aan in tensieve trainingen werd nog niets ge daan, al werden er door sommige ener gieke knapen ivel eens wat rondjes ge lopen om de body in een goede conditie te houden. Maar werd er vroeger zoveel slechter gevoetbald dan nu? Ja, beslist! zeggen sommigen. Zeer bepaald niet! menen anderen. Wie maakt het uit? Friesland gaat propaganda maken Brand in de tram Goalgetter door po litie opgebracht Met het hele elftal door de ruiten Oranje klopt Engeland: enorm suuces Revanche met dezelfde cijfers De balans in evenwicht Had Frisia zich als propagan dist voor de voetbalsport in de eerste kwarteeuw van z'n bestaan al bijzonder verdien stelijk kunnen maken, ook een club als Friesland begon nu tal van propagandawed- strijden te spelen en waar de Leeuwarders ook kwamen, in Sneek, in Joure, in Gorredijk, in Harlingen, in Heerenveen en niet te vergeten! in Bolsward, overal trokken ze (bij wijze van spreken) volle velden Bij serie wedstrijden in de Martinistad, moest een strooi en pop in de Frieslandkleuren de Leeuwarders victorie bren gen, maar in het trammetje naar Bolsward toe, stak een onverlaat d,e pop een bran dende sigaret tussen de lip pen. De pop vloog prompt in brand, de conducteur trok woest aan de noodrem en de consternatie was groot. Eén van de Frieslandcracks even wel, niet alleen binnen, maar ook buiten de lijnen een gro te ster, nam de brandende pop mee naar het balcon en bluste het vuur maar vraagt U ons alstublieft nooit hóe Een meisje uit Bolsward kreeg van de vlotte Leeuwar der jongens het vriendelijk verzoek om tijdens de wed strijden op de gehavende mas cotte te passen en toen de strijd binnen de krijtlijnen ge streden was, beschouwde het lieve kind het als een eer cm de pop aan haar vader te la ten zien. Vader, die in Bols ward een schoenenzaak dreef, schrok nogal wat van de ben de om z'n dochter heen en naar enkele seconden latei- bleek inderdaad terecht, want niemand zal meer weten hoe het kwam, maar plotseling ging de troep met pop en al door een van de grote spiegel ruiten heen Er gebeurden rond de voet balvelden meer wonderlijke dingen in die tijd. Bij een wedstrijd van Friesland in Sneek schoot Meindert Ri.i- sma na een briljante voor/et van de gevaarlijke vleugel man Hendrik de Weert de bal prachtig tussen de palen door, maar helaas precies tegen het hoofd van een Sneker jonge man, die zich achter het doel bevond. Het was een juweel van een goal, maar die jongen raakte bewusteloos en het duurde nogal even voor hij weer wist, waar hij was. Tot z'n grote ontsteltenis werd Rinsma onmiddellijk na het laatste arbitrale fluitsignaal door een forse Sneker politie man in de kraag gevat en wellicht onder verdenking van opzettelijke mishandeling naar het bureau gebracht. De hele Leeuwarder ploeg ging er weliswaar luidkeels protesterend- achteraan, maar dat mocht niet baten: Mein dert Rinsma kwam in de cel! Dank zij niemand minder dan Siebe de Wolf, de latere voor zitter van de Friese Voetbal Bond werd de Leeuwarder voetballer later uit z'n benar de positie verlost en het moet door dit incident zijn geko men, dat Leeuwarder voetbal lers altijd even de doelnetten inspecteren, wanneer ze in de Waterpoortstad tegenover Sneker clubs komen te staan Ook het ingrijpen van derden tijdens de wedstrijden kwam wel voor: waren er in Leeu warden niet een heer en een dame, die het veld opstorm den, zodra het er op leek, dat zooniief bij een duel met een tegenstander een trap tegen de schenen kreeg? „As jimme potver hier en daar an ons jonge komme!" Het was in deze zelfde heer lijke tijd, dat het Nederlands Elftal het legendarische suc ces bevocht van een 21 overwinning "op de onover winnelijk geachte Engelsen! Op het Haagse Houtrust tra den Göbel, Bosscha'ert en Wijnveldt, H. A. J. Kessler, de Korver en Boutmy, J. H. H. Kessler, Vos, de Groot, Westra van Holthe (de Achil- lesman!) en Van der Wolk de gevreesde Britten met zoveel enthousiasme tegemoet, dat de gasten een pijnlijke nederlaag moesten lijden: de geestdrifti ge toeschouwers wisten niet hoe hoog ze moesten sprin gen, nadat het kanon Huug de Groot tot tweemaal toe het Engelse net had doox-boord! Omdat het toen nog niet no dig werd geacht alle inter landwedstrijden te laten spe len in de grote steden Am sterdam en Rotterdam, kre gen de Friese voetballiefheb bers ook eens een gelegen heid, dicht bij huis zo'n top wedstrijd te zien: op 20 april 1913 zou Nederland in Zwolle tegen België spelen en veel Leeuwarders stapten op deze dag in de trein om onze O- ranjemannen aan te moedi gen. De beide Kesslers ontbraken nu op het appèl en hun plaat sen werden ingenomen door de D.F.C.-ers Bijvoet en Bou- vy. Kwam het daardoor, dat het Nederlandse team nu een teleurstellende nederlaag moest slikken. Tegenover de twee doelpunten, die onze mannen konden bejubelen, stelden de Belgen precies tweemaal zoveel. Enkele maanden later na men de Engelsen in Huil re vanche voor hun nederlaag in Den Haag door nu met de zelfde cijfers (2-1) de Neder landers te verslaan. En weer een maand of wat later trok het Oranjeteam naar Antwer pen en won daar met dezelf de cijfers (4-2), waarmee in Zwolle van de Belgen verlo ren was. Zo bleven de scha len van de balans na een heel jaar voetbal dus volkomen in evenwicht zoals ze tussen twee haakjes altijd wel aar dig in evenwicht blijven, wanneer we de resultaten op de groene grasmat na een lan gere reeks van wedstrijden bezien De gote vreugde van de ene voetbaldag ver keert in de diepste teleurstel ling op de andere dag en zo gaat het altijd door, maand in maand uit, jaar in, jaar uit.... Wordt vervolgd. Even een sprongetje vooruit: in 1919 bevecht Friesland een gelijk spel op Frisia, een groot succes! Het roemruchte Frieslandteam is vereeuwigd; staande: Siep Bokma, Rein Kampstra, Sip Westhof, André Piersma en Hendrik v. d. Woude; geknield: Aartsma, Hidde Tiemersma, Marinus Knuist, Thijs Wilkes, Lultzen de Jong, Sido v. d. Meulen en Hendrik de Weert. Dit is het roemruchte Nederlandse Elftal, dat de befaamde Engelsen op Houtrust in Den Haag met 21 versloeg.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 10